najciekawsze orzeczenia | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

najciekawsze orzeczenia

Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
To sąd, a nie strona, powinien ustalić, w jakim trybie należy prowadzić postępowanie we wniesionej sprawie.
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Pisma procesowe sporządzone przez Komisję Europejską w ramach postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie będą ujawniane aż do wydania wyroku w danej sprawie.
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
W szczególnych wypadkach wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe nawet po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania.
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Brak w treści gwarancji klauzuli odnoszącej się do „nieprzenoszalności wadium” w żaden sposób nie wpływa na skuteczność zarówno cesji wierzytelności, jak i przejęcia długu. Obie czynności wymagają wyraźnej akceptacji zamawiającego.
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Dziennikarz może odmówić wydania organom ścigania dokumentów zdradzających tożsamość źródeł, dopóki nie ma orzeczenia w tej sprawie, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dla Polski oznacza to konieczność nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Korespondencja z prawnikiem wewnętrznym nie jest chroniona tajemnicą adwokacką
Wymiana korespondencji w ramach przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw z prawnikami wewnętrznymi nie jest objęta tajemnicą informacji wymienianych między adwokatem a klientem, orzekł ETS w sprawie Akzo Nobel.
Korespondencja z prawnikiem wewnętrznym nie jest chroniona tajemnicą adwokacką
Skutki przekazania pracownikom bonów towarowych na gruncie podatku VAT
Pracodawcy odchodzą od wynagradzania lub premiowania pracowników za pomocą bonów towarowych ze względu na niekorzystne zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Teraz wydawanie bonów może rodzić dodatkowe ryzyko w podatku VAT.
Skutki przekazania pracownikom bonów towarowych na gruncie podatku VAT
Sąd Najwyższy dopuszcza złożenie oświadczeń przez członków zarządu co do postanowień umowy w różnym czasie
Zdaniem Sądu Najwyższego w pełni dopuszczalne jest złożenie przez członków zarządu takich samych oświadczeń co do istotnych postanowień umowy w różnym czasie.
Sąd Najwyższy dopuszcza złożenie oświadczeń przez członków zarządu co do postanowień umowy w różnym czasie
Sąd Najwyższy za swobodą wyboru pełnomocnika
Pełnomocnikiem powołanym w trybie art. 210 lub 379 k.s.h. może być inny członek zarządu, gdyż zdaniem Sądu Najwyższego nie narusza to zakazu reprezentacji spółki przez zarząd w sporze z innym członkiem zarządu.
Sąd Najwyższy za swobodą wyboru pełnomocnika
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że nie jest możliwe naliczenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej), jeżeli wzrost wartości nieruchomości nastąpił na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym
Fakt, że sporny grunt jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu, nie oznacza, że ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego tego gruntu na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości.
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym
Uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej może być zaskarżana
Żaden przepis nie reguluje bezpośrednio zaskarżania uchwał zarządu lub rady nadzorczej spółek kapitałowych. Od dawna więc istnieją wątpliwości, czy takie uchwały mogą być w jakikolwiek sposób zaskarżane.
Uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej może być zaskarżana