NSA na temat odpadów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

NSA na temat odpadów

NSA rozstrzygnął, że prezydent miasta jest organem właściwym do wydania z urzędu decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Na podstawie art. 34 ustawy o odpadach wójt, burmistrz lub prezydent miasta nakazuje usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Natomiast zgodnie z art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.
Na tle powyższych przepisów pojawiły się wątpliwości, który z tych dwóch organów jest właściwy do wydania decyzji o usunięciu odpadów składowanych na terenie zamkniętym.
Stanowisko w tej sprawie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 6 lipca 2010 roku (II OW 24/10) wydanym w sprawie z wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Sprawa dotyczyła uciążliwej dla mieszkańców działalności przedsiębiorcy polegającej na emisji pyłów i hałasu do środowiska oraz składowaniu odpadów na terenie dzierżawionej przez niego działki.
Prezydent miasta, do którego zwrócili się mieszkańcy, przekazał akta sprawy Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, powołując się na wspomniany wyżej art. 378 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, gdyż dzierżawiona przez przedsiębiorcę nieruchomość jest terenem zamkniętym. Organ zgodził się, że na podstawie tego przepisu jest właściwy dla sprawy dotyczącej emisji pyłów i hałasu do środowiska, natomiast stwierdził, że nie jest kompetentny w kwestii składowania odpadów, w której według niego władny podejmować decyzje jest prezydent miasta. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do NSA z wnioskiem o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego w sprawie właściwości dotyczącej wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania oraz wskazania sposobu wykonania decyzji.
NSA stwierdził, że z uwagi na to, że art. 34 ustawy o odpadach nadaje prezydentowi miasta kompetencję do podejmowania decyzji w sprawach składowania i magazynowania odpadów, a jednocześnie w ustawie brak jest unormowania dotyczącego wyłącznie terenów zamkniętych, to należy przyjąć, że niniejszy przepis stanowi lex specialis w stosunku do art. 378 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, ustanawiającego ogólną regułę właściwości regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawach szeroko pojętych przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.
W konsekwencjisąd orzekł, że organem właściwym do załatwienia przedmiotowej sprawy, a więc do wydania z urzędu decyzji o usunięciu odpadów z nieruchomości oraz wskazania sposobu wykonania tej decyzji, jest prezydent miasta.