Studia i analizy prawne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Co do zasady. Studia i analizy prawne

Półrocznik „Co do zasady. Studia i analizy prawne” ukazuje się od listopada 2019 r. Jest naukowym odpowiednikiem portalu Co do zasady: skupia się na praktycznych aspektach stanowienia i stosowania prawa, ale w bardziej rozbudowanym, specjalistycznym ujęciu.

Nasi autorzy są w większości praktykami, często łączącymi pracę zawodową w kancelariach, sądach, prokuraturach, urzędach itp. z pracą na uczelniach lub innym doświadczeniem akademickim albo szkoleniowym.

Łamy czasopisma są otwarte dla przedstawicieli całego środowiska prawniczego: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, komorników, pracowników administracji publicznej, pracowników naukowych, aplikantów itd. Zależy nam na pluralizmie specjalizacji i afiliacji autorów.

Naszym celem jest, by czasopismo stanowiło szerokie forum wymiany poglądów wzbogacających doktrynę prawa we wszystkich jej obszarach. Chcemy też, by było ono narzędziem umożliwiającym jego autorom czynne uczestnictwo w procesie powstawania orzecznictwa. Uważamy bowiem, że celem środowiska prawniczego powinna być przede wszystkim dbałość o harmonijne funkcjonowanie całego systemu prawnego w Polsce.

Nad merytoryczną jakością publikowanych treści czuwa Rada Naukowa złożona z uznanych autorytetów prawniczych oraz grono recenzentów będących specjalistami w swoich dziedzinach. Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dla autorów i procedurą recenzowania.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma „Co do zasady. Studia i analizy prawne” jest wydanie papierowe.

Kolegium redakcyjne:
dr Przemysław Szymczyk, redaktor naczelny
dr Maciej Kiełbowski, z-ca redaktora naczelnego

Redakcja językowa:
Justyna Zandberg-Malec

Rada Naukowa:
prof. Alexander Bělohlávek, prof. Elżbieta Chojna-Duch, prof. Carlos Flores Juberías, prof. Lech Garlicki, prof. Tomasz Giaro, prof. Roman Hauser, dr hab. Tomasz Koncewicz (prof. UG), prof. Bertrand Mathieu, prof. Witold Modzelewski, prof. Fryderyk Zoll

Zespół recenzentów:
prof. Jan Barcz, prof. Andrzej Kidyba, prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, prof. Adam Łazowski, prof. Zygmunt Niewiadomski, prof. Gertruda Uścińska, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Jarosław Grykiel (prof. UAM), dr hab. Michał Krakowiak (prof. UŁ), dr Adam Błachnio, dr Wiktor Klimiuk, dr Marta Kozłowska, dr Olga Piaskowska, dr Piotr Piesiewicz, dr Beata Rogalska, dr Mateusz Tchórzewski, dr Radosław Wiśniewski

ISSN 2658-2287

Numer 1/2021
O obietnicach i granicach sali sądowej w prawie europejskim | Liechtenstein: państwo małe, ale nowoczesne i znaczące w Europie. Część 1 – Powstanie suwerennego państwa, rozwój własnego systemu prawnego oraz otwarcie się na Europę i świat | Fundacja rodzinna. Aspekty ekonomiczne i prawno‑podatkowe | Fundacja prawa prywatnego jako instytucja zamawiająca? | Świadczenie in natura jako forma naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania | Ratio legis według woli ustawodawcy czy według woli sądu? | Schematy podatkowe jako przedmiot interpretacji indywidualnej | O komunikacji prawniczej, podróży przez sąd i potrzebie pozytywnej opowieści  
Numer 1/2021
Numer 2/2020
Rażąca strata jako przesłanka zastosowania klauzul rebus sic stantibus | Znaczenie pojęcia „istotna zmiana umowy” na gruncie prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 2014/24/UE i orzecznictwa TSUE | Zapewnienie racjonalnych usprawnień dla pracownika z niepełnosprawnościami jako obowiązek pracodawcy | Kryzys demokracji: próba wyjaśnienia | Wykonywanie przez Polskę Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet w świetle Uwag końcowych Komitetu CEDAW |Opłata od usług VOD – analiza prawnopodatkowa na tle rozwiązań polskich i francuskich | Przelew wierzytelności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie zwrotu kosztów za sporządzenie prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy | Oczywista sprzeczność przepisu z Konstytucją jako podstawa do uchylenia decyzji nakładającej karę pieniężną | Przede wszystkim nie szkodzić
Numer 2/2020
Numer 1/2020
Penalizacja odwróconego łańcucha dystrybucji leków w Polsce | Koncepcja obywatelstwa Unii Europejskiej jako pojęcia prawnego i politycznego niezależnego od przynależności do państwa członkowskiego | Wybrane schematy międzynarodowego oszustwa dystrybucyjnego a legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o zapłatę z tytułu uszczerbku majątkowego na gruncie konwencji CMR | Uchwały niewładcze organów jednostek samorządu terytorialnego | Zasady działania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i jego wpływ na rynek energii w Polsce | Zwolnienie od akcyzy zakładów energochłonnych | 100 lat pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie polskim – cz. 2 | Praktyki korupcyjne w umowach a wykonalność wyroków sądów polubownych | „Ważne powody” rozwiązania umowy | Trendy w arbitrażu międzynarodowym
Numer 1/2020
Numer 1/2019
Reforma w obrocie nieruchomościami rolnymi, opłata za użytkowanie wieczyste, spadek wakujący, dobre praktyki w postępowaniach arbitrażowych, informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi, zmiany klimatu jako szkoda w środowisku, sto lat pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie polskim, opinia przyjaciela sądu („amicus curiae brief”) w różnych systemach prawnych, VAT w obrocie międzynarodowym 2020, glosa do uchwały III CZP 6/19 (zbieg praw pierwokupu nieruchomości) i do wyroku II OSK 259/17 (naruszenie zasad ogólnych k.p.a. jako samodzielny zarzut skargi kasacyjnej).
Numer 1/2019