Wytyczne dla Autorów i procedura recenzowania | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wytyczne dla Autorów i procedura recenzowania

Wytyczne dla Autorów, w tym wskazówki edytorskie:

 • Autor może zgłosić do publikacji w czasopiśmie jedynie własną, oryginalną pracę. Niedopuszczalny jest plagiat lub fabrykowanie treści.

 • Opracowania należy przesyłać do Redakcji drogą elektroniczną na adres: redakcja@wardynski.com.pl. Redakcja potwierdza otrzymanie artykułu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Autora.

 •   Każde nadesłane opracowanie powinno zawierać:

  • tytuł w języku polskim i angielskim,

  •   imiona i nazwiska Autorów wraz z ich afiliacjami i stopniami/tytułami naukowymi i tytułami zawodowymi,

  • kilkuzdaniowy abstrakt (ok. 900 znaków ze spacjami), w języku polskim i angielskim,

  • śródtytuły,

  • podsumowanie,

  • 5 kluczowych słów/zwrotów w języku polskim i angielskim,

  • wykaz bibliografii,

  •   w przypadku stosowania skrótów – ich rozwinięcie w przypisach dolnych (przy czym skrót należy objaśnić wyłącznie przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście, następnie używać tego skrótu konsekwentnie w dalszej części tekstu),

  • w przypadku stosowania obcojęzycznej terminologii – ich polskie tłumaczenia w przypisach dolnych (przy czym tłumaczenie należy zastosować wyłącznie przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście).

 • Wraz z opracowaniem należy przesłać:

  • adres do korespondencji (w tym adres e-mail) i numer telefonu kontaktowego oraz zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych Autora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, t.j.),

  •   zgodę wszystkich Autorów na publikację opracowania,

  • zgodę na przeniesienie praw autorskich na Wydawcę wraz z zapewnieniem, że przekazane prawa autorskie nie są ograniczone żadnymi prawami osób trzecich, a korzystanie z opracowania i rozporządzanie nim przez Wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich,

  •   oświadczenie, że opracowanie nie było wcześniej publikowane (w całości lub części) w jakiejkolwiek formie i nie zostało złożone do innej redakcji; w przypadku prac wcześniej publikowanych konieczne jest dołączenie pisemnej zgody Wydawcy i Autorów oryginalnej pracy na powtórne wydanie.

 • Objętość opracowania powinna wynosić od 25 000 do 40 000 znaków ze spacjami. W przypadku glos dopuszczalne są opracowania od 18 000 znaków ze spacjami.

 • Plik z opracowaniem powinien być wysłany w formacie doc lub docx.

 • Tekst opracowania powinien być zapisany przy użyciu czcionki Arial w rozmiarze 11.

 • Autor jest zobowiązany do dokonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od uzyskania stosownej informacji od Redakcji. Tekst do korekty autorskiej Redakcja przesyła drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Autora (lub Autorów).

 • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania opracowań, jak również wprowadzania niezbędnych zmian o charakterze stylistycznym w porozumieniu z Autorem (lub Autorami). Uwzględniając periodyczny charakter czasopisma, Redakcja zastrzega sobie prawo do wskazania Autorowi potrzeby aktualizacji opracowania (np. w przypadku istotnych zmian stanu prawnego odnoszących się do poruszanych zagadnień).

 • Każdy Autor po opublikowaniu opracowania otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz autorski czasopisma.

 • Redakcja ani wydawca czasopisma nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane w opracowaniach ani za jakiekolwiek ich wykorzystanie. Stanowią one przemyślenia własne Autorów i nie powinny być traktowane jako wykładnia przepisów albo stanowisko Redakcji ani wydawcy czasopisma w tym zakresie.

 • Redakcja ma prawo wyboru opracowań do kolejnych wydań czasopisma.

 • Opracowania opublikowane w czasopiśmie „Co do zasady. Studia i analizy prawne” stają się własnością Wydawcy. Ewentualne przedruki (w całości lub części) dopuszczalne są jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Redakcji.

 • Publikowanie w czasopiśmie „Co do zasady. Studia i analizy prawne” jest bezpłatne, co oznacza, że Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów, jak również nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

 • Zjawiska typu „ghostwriting” i „guest authorship” stanowią przejaw braku rzetelności naukowej. W celu przeciwdziałania tego typu zjawiskom Autorzy powinni ujawnić wkład poszczególnych Autorów w stworzenie opracowania (ze wskazaniem ich afiliacji i zakresu kontrybucji, np. w formie procentowej), jak również przedstawić ewentualne źródła finansowania danej publikacji.

Procedura recenzowania:

 • Każde opracowanie przesłane do Redakcji czasopisma podlega ocenie przez niezależnych Recenzentów, na co Autorzy wyrażają zgodę.

 • Recenzje odbywają się w oparciu o zasadę „double blind review process”, tzn. Recenzenci nie znają nazwisk Autorów, a Autorzy nie znają nazwisk Recenzentów.

 • Każde opracowanie otrzymuje specjalny numer identyfikacyjny na potrzeby procesu recenzji.

 • Recenzent oceniający dane opracowanie jest specjalistą w dziedzinie, której dotyczy opracowanie, a pomiędzy nim i Autorem nie może zachodzić konflikt interesów rozumiany jako:

  • relacje osobiste, w tym pokrewieństwo,

  • relacje zawodowe, w szczególności podległość zawodowa,

  • relacje naukowe, tj. afiliacja przy tym samym ośrodku naukowym lub bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatniego roku poprzedzającego opracowanie recenzji.

 • Aktualna lista Recenzentów współpracujących z Redakcją znajduje się w każdym drukowanym egzemplarzu czasopisma, jak również na jego stronie internetowej. W uzasadnionych sytuacjach Redakcja może skierować prośbę o recenzję do osób spoza listy Recenzentów.

 • Recenzja ma formę pisemną i jest przekazywana Redakcji.

 • Recenzent podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu opracowania do publikacji albo jego odrzuceniu. Może również zaprezentować Autorom uwagi i propozycje zmian w opracowaniu.

 • Jeśli Recenzent zgłosił uwagi i propozycje zmian, a Autor je uwzględnił, wówczas opracowanie jest poddawane ponownej recenzji.

 • Warunkiem zakwalifikowania tekstu do publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

 • Jeśli dany Recenzent nie może zrecenzować opracowania lub wykonać recenzji w ustalonym terminie, niezwłocznie informuje o tym Redakcję.

 • Recenzowane opracowania mają charakter poufny. Recenzenci nie mogą ich ujawniać, jak również omawiać zawartych w nich treści z osobami niebędącymi członkami Kolegium Redakcyjnego czasopisma.

 • Autor na życzenie otrzymuje recenzję do wglądu.