Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji

W szczególnych wypadkach wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe nawet po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 marca 2010 r. (sygn. akt II OSK 1680/08) oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2008 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1823/07) w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.
Jeden z zarzutów podniesionych w treści skargi dotyczył naruszenia art. 28 Prawa budowlanego, które polegać miało na wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w sytuacji, gdy stacja została już zrealizowana i inwestor uzyskał pozwolenie na jej użytkowanie.
Powyższy pogląd strony skarżącej nie został zaakceptowany przez NSA, który wskazał na szczególne okoliczności faktyczne zaistniałe w rozpatrywanej sprawie, związane z przebiegiem postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji. Decyzja Wojewody Mazowieckiego wydana bowiem została na skutek wcześniejszych wyroków sądów administracyjnych uchylających zapadłą w sprawie ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. NSA w uzasadnieniu komentowanego wyroku wskazuje, iż inwestycja budowlana zrealizowana została w okresie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę, która następnie została uchylona przez wojewódzki sąd administracyjny.
W treści wyroku NSA potwierdził wprawdzie, że zrealizowanie inwestycji przed wydaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę uniemożliwia wydanie takiego pozwolenia i stanowi podstawę do umorzenia już wszczętego postępowania. Zdaniem NSA odmienna jest jednak sytuacja inwestora realizującego inwestycję w czasie, gdy dysponował on ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, która dopiero w późniejszym okresie została uchylona w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Rozpoczęcie inwestycji przed wydaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i jej ukończenie przed zakończeniem postępowania administracyjnego w tej sprawie prowadzi do sytuacji, w której wydanie pozwolenia staje się bezprzedmiotowe, a tym samym wszczęte postępowanie powinno zostać umorzone na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Zdaniem NSA o bezprzedmiotowości takiej nie można jednak mówić w sytuacji, gdy inwestycja została zrealizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, następnie uchylonej.
W opinii NSA wyrażonej w treści wyroku z 9 marca 2010 r. Wojewoda Mazowiecki, wydając decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, trafnie stwierdził brak bezprzedmiotowości postępowania i konieczność jego kontynuowania w celu zagwarantowania pewności stanu prawnego.