Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego

To sąd, a nie strona, powinien ustalić, w jakim trybie należy prowadzić postępowanie we wniesionej sprawie.

Postanowieniem z 19 lipca 2010 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że to właśnie zadaniem sądu, a nie strony postępowania, jest prawidłowe ustalenie, w jakim trybie (tj. czy w postępowaniu zwykłym, czy też np. gospodarczym) należy prowadzić konkretną sprawę sądową. Na tej podstawie uchylił postanowienie sądu okręgowego, który w I instancji zawiesił prowadzone postępowanie w sprawie.
Sąd okręgowy kilkakrotnie wezwał powoda (będącego przedsiębiorcą) do wskazania, czy pozwani przez niego prowadzą działalność gospodarczą, po czym zawiesił postępowanie, wskazując, że nie może dalej prowadzić sprawy. Nie wie bowiem, czy ma prowadzić postępowanie w trybie zwykłym, czy też bardziej rygorystyczne postępowanie gospodarcze. Na takie postanowienie sądu okręgowego zostało wniesione zażalenie, które omawianym postanowieniem uwzględnił Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
Sąd uwzględnił oba postawione przez powoda zarzuty, w uzasadnieniu swojego postanowienia wskazując, że nie było podstaw do zawieszenia postępowania, bowiem nie zachodziły obiektywne przeszkody do jego dalszego prowadzenia. Przywołał także podstawę prawną (art. 201 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którą to zadaniem sądu jest rozpoznanie sprawy we właściwym trybie, jeśli dotąd była rozpoznawana w trybie niewłaściwym, lub przekazanie jej do odpowiedniego sądu – jeśli sąd, w którym sprawa się znalazła, nie był właściwy. Co więcej, nie można wymagać od powoda, żeby informował o prowadzeniu przez pozwanych działalności gospodarczej, skoro nawet zaprzestanie prowadzenia takiej działalności nie ma wpływu na stosowanie przepisów o postępowaniu gospodarczym – na co wskazuje art. 4791 Kodeksu postępowania cywilnego.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jest prawomocne, zatem sprawa zostanie teraz zwrócona do sądu okręgowego i będzie w dalszym ciągu prowadzona.