Krajowa Izba Odwoławcza | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krajowa Izba Odwoławcza

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Zaniechanie przez zamawiającego przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach w związku ze zmianą SIWZ może stanowić przesłankę unieważnienia postępowania.
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wykonawca powinien wnieść właściwe kwoty wadium dla każdej z części zamówienia.
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) rozstrzygnęła sprawę dotyczącą unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z powodu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności
Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Oświadczenia niemające charakteru informacyjnego, lecz stanowiące oświadczenie woli wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia w sposób wymagany przez zamawiającego, nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów dopuszczalne jest złożenie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wydanego z datą późniejszą niż data składania ofert.
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia
Zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy, który zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT. Decyzja o przyjęciu określonej stawki podatku należy bowiem do wyłącznej kompetencji wykonawcy.
Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający
Brak w treści gwarancji klauzuli odnoszącej się do „nieprzenoszalności wadium” w żaden sposób nie wpływa na skuteczność zarówno cesji wierzytelności, jak i przejęcia długu. Obie czynności wymagają wyraźnej akceptacji zamawiającego.
Cesji praw z wadium może dokonać tylko zamawiający