Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinna być przygotowana z należytą starannością i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Nie wszystkie błędy można zakwalifikować jako omyłki, które poprawia zamawiający.

W wyroku wydanym w połączonych sprawach sygn. akt KIO 1138/11 i sygn. akt KIO 1173/11 Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) przyznała rację zamawiającemu, który odrzucił oferty odwołujących się wykonawców jako niezgodne z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Tym samym KIO potwierdziła, że zamawiający nie musi poprawiać omyłek wykonawców polegających na podaniu nieprawidłowego okresu gwarancji oraz na zaoferowaniu modelu sprzętu, który nie spełnia wymogów SIWZ.
W pierwszym z oddalonych odwołań (sygn. akt KIO 1138/11) wykonawca błędnie podał w ofercie 3-letni okres gwarancji na roboty budowlane, podczas gdy zamawiający w SIWZ określił, że wymagany okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat. KIO uznała, iż błąd w zakresie okresu gwarancji jest istotnym elementem oferty, i to nawet w sytuacji, gdy okres gwarancji nie stanowi przedmiotu oceny ofert. O możliwości wprowadzenia poprawek przez zamawiającego decyduje bowiem nie istotność poprawianych elementów oferty, tylko skutek tychże poprawek: nie mogą one spowodować istotnych zmian w treści oferty.
KIO wskazała, że w przedmiotowej sprawie to w gestii wykonawcy leżało ustalenie okresu gwarancji, jako że zamawiający wyznaczył tylko jego poziom minimalny. W takiej sytuacji nie można żądać od zamawiającego, aby z własnej inicjatywy poprawił omyłkę w złożonej ofercie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., ponieważ jest to niewykonalne. KIO wskazała, że sytuacja przedstawiałaby się inaczej, gdyby z treści SIWZ wynikało, że okres gwarancji ma być ściśle określony, np. wynosić 5 lat. Do żądania poprawienia oferty można byłoby się przychylić, gdyby zamawiający do poprawienia pomyłki nie potrzebował oświadczenia woli wykonawcy, w jaki sposób należy poprawić pomyłkę, to znaczy na ile lat określić gwarancję.
W drugiej ze spraw wykonawca w formularzu oferty w części dotyczącej określenia modelu oferowanego sprzętu podał model, który nie spełniał wymogów SIWZ, zaś w formularzu cenowym wpisał parametry spełniające te wymogi. Jego omyłka polegała na opisaniu parametrów modelu, który w istocie chciał zaoferować zamawiającemu, przy równoczesnym błędnym wpisaniu numeru modelu sprzętu (wykonawca wpisał inny model, który również funkcjonuje w obiegu). W sprawie tej KIO uznała, iż nie można oczekiwać poprawiania oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1, jak również art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., jeżeli przyczyny błędu nie można wywieść z treści złożonej oferty. Sprawdzenie oferty przez zamawiającego pozwalało stwierdzić jedynie, że wykonawca chce zaoferować model sprzętu, który nie spełnia parametrów określonych w SIWZ, chociaż podał właściwe parametry. Sposobu poprawienia omyłki nie dało się zatem ustalić wyłącznie w oparciu o treść złożonej oferty.
Anna Prigan, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy