Krajowa Izba Odwoławcza | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krajowa Izba Odwoławcza

Historie z KIO. „Od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”, czyli odkąd dokąd?
Zamawiający powinni roztropnie kształtować postanowienia SIWZ i celnie opisywać warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji. Jedno słowo za dużo, jedno za mało, i intencje zamawiającego mogą ulec wypaczeniu.
Historie z KIO. „Od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”, czyli odkąd dokąd?
Zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
Czy można tak określić zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w jego polskim oddziale, aby w praktyce było to zgodne z oczekiwaniami mocodawcy?
Zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
Pierwsze po nowelizacji orzeczenie KIO w sprawie środków ochrony prawnej
5 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała istotne postanowienie o doniosłym znaczeniu praktycznym. Dotyczy ono zastosowania nowych przepisów w zakresie możliwości wnoszenia odwołań przez wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu poniżej progów unijnych.
Pierwsze po nowelizacji orzeczenie KIO w sprawie środków ochrony prawnej
Można ocenić oferty na podstawie prezentacji mającej miejsce po otwarciu ofert
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dopuszczalne jest, aby po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym odbył się egzamin, w którym zostaną ocenieni zaoferowani eksperci, i by przyznana pracom egzaminacyjnym punktacja stanowiła kryterium oceny ofert.
Można ocenić oferty na podstawie prezentacji mającej miejsce po otwarciu ofert
Atrakcyjność procedury udzielania zamówienia nie usprawiedliwia niezgodności z prawem
Jeśli prawnik chce wygrać przetarg, musi stanąć w szranki na odbywającym się po otwarciu ofert egzaminie. Takim, jak zdawał na aplikacji. Zamawiający przyzna oceny wedle swojego subiektywnego uznania. Kto dostanie piątkę, ten wygra.
Atrakcyjność procedury udzielania zamówienia nie usprawiedliwia niezgodności z prawem
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Zamawiający ma prawo wybrać jako najkorzystniejszą drugą w kolejności ofertę wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawca ma prawo uzupełnić wniesione odwołanie poprzez wykazanie umocowania osoby, która podpisała odwołanie.
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala wykonawcom polegać na zasobach podmiotów trzecich. Zakres zasobów wynika z art. 26 ust. 2b ustawy.
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Prawo zamówień publicznych dopuszcza uiszczenie wynagrodzenia wykonawcy częściowo albo w całości w formie niepieniężnej. Jednym z elementów rozliczenia może być więc używany samochód, ale wykonawcy powinni znać jego stan techniczny.
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?
Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to zamawiający nie jest zobligowany do wyboru kolejnej oferty, ale może unieważnić postępowanie.
Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?
Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?
Oferta wykonawcy nie zostanie odrzucona z tego powodu, że zawiera rażąco niską cenę, jeżeli zaoferowana cena nie odbiega od cen funkcjonujących w tym czasie na oznaczonym rynku.
Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?
Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinna być przygotowana z należytą starannością i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Nie wszystkie błędy można zakwalifikować jako omyłki, które poprawia zamawiający.
Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ