Krajowa Izba Odwoławcza | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krajowa Izba Odwoławcza

Atrakcyjność procedury udzielania zamówienia nie usprawiedliwia niezgodności z prawem
Jeśli prawnik chce wygrać przetarg, musi stanąć w szranki na odbywającym się po otwarciu ofert egzaminie. Takim, jak zdawał na aplikacji. Zamawiający przyzna oceny wedle swojego subiektywnego uznania. Kto dostanie piątkę, ten wygra.
Atrakcyjność procedury udzielania zamówienia nie usprawiedliwia niezgodności z prawem
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Zamawiający ma prawo wybrać jako najkorzystniejszą drugą w kolejności ofertę wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawca ma prawo uzupełnić wniesione odwołanie poprzez wykazanie umocowania osoby, która podpisała odwołanie.
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala wykonawcom polegać na zasobach podmiotów trzecich. Zakres zasobów wynika z art. 26 ust. 2b ustawy.
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Prawo zamówień publicznych dopuszcza uiszczenie wynagrodzenia wykonawcy częściowo albo w całości w formie niepieniężnej. Jednym z elementów rozliczenia może być więc używany samochód, ale wykonawcy powinni znać jego stan techniczny.
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?
Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to zamawiający nie jest zobligowany do wyboru kolejnej oferty, ale może unieważnić postępowanie.
Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?
Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?
Oferta wykonawcy nie zostanie odrzucona z tego powodu, że zawiera rażąco niską cenę, jeżeli zaoferowana cena nie odbiega od cen funkcjonujących w tym czasie na oznaczonym rynku.
Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?
Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinna być przygotowana z należytą starannością i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Nie wszystkie błędy można zakwalifikować jako omyłki, które poprawia zamawiający.
Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ
Moc wiążąca wyjaśnień zamawiającego
Wykonawca nie poniesie negatywnych skutków z powodu niezastosowania się do wyjaśnień zamawiającego, jeżeli wyjaśnienia nie były połączone ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Moc wiążąca wyjaśnień zamawiającego
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Zaniechanie przez zamawiającego przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach w związku ze zmianą SIWZ może stanowić przesłankę unieważnienia postępowania.
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wykonawca powinien wnieść właściwe kwoty wadium dla każdej z części zamówienia.
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) rozstrzygnęła sprawę dotyczącą unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z powodu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności