Krajowa Izba Odwoławcza | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krajowa Izba Odwoławcza

Historie z KIO: Wykonawca nie musi składać dokumentów wystawionych przez zamawiającego
Ilość oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia wymusiła na ustawodawcy wprowadzenie mechanizmów ograniczających biurokrację. Jednym z kluczowych przepisów w tym aspekcie jest art. 26 ust. 6 p.z.p., którego cel i praktyczne zastosowanie wyjaśniła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2020 r. (KIO 439/20).
Historie z KIO: Wykonawca nie musi składać dokumentów wystawionych przez zamawiającego
Wykonawca z pierwszego miejsca może się odwoływać
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, może złożyć odwołanie wobec nieodrzucenia pozostałych ofert bądź pozycji w rankingu. Sam fakt złożenia oferty oraz okoliczność, że nie doszło do zawarcia umowy, wystarczą, aby uznać istnienie interesu, o którym mowa w art. 179 ust. 1 p.z.p.
Wykonawca z pierwszego miejsca może się odwoływać
Historie z KIO: Jak KIO dała się nabrać na podpis elektroniczny
Grudniowy wyrok KIO rozprawia się z informatycznym aspektem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mimo że wykonawca kupił podpis elektroniczny od zaufanego dostawcy, podpisany tym podpisem JEDZ został uznany za nieważny.
Historie z KIO: Jak KIO dała się nabrać na podpis elektroniczny
Historie z KIO. Czy wystarczy informacja o obrocie wykonawcy za rok poprzedni zawarta w rachunku zysków i strat za rok bieżący?
Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne. Zamawiający ustanowił w SIWZ warunek udziału w postępowaniu, zgodnie z którym wykonawca powinien wykazać, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych osiągnął obrót roczny w wysokości nie mniejszej niż 387 000 PLN. Warunek ten stał się źródłem sporu zamawiającego z wykonawcą.
Historie z KIO. Czy wystarczy informacja o obrocie wykonawcy za rok poprzedni zawarta w rachunku zysków i strat za rok bieżący?
Historie z KIO. Spokojnie – podpis pod ofertą wystarczy
Sposób podpisania oferty regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W ich świetle podpis złożony na końcu oświadczenia woli, jakim jest oferta wykonawcy, obejmuje całą treść go poprzedzającą, wystarczy więc, aby uznać ofertę za skutecznie podpisaną. Wymóg parafowania każdej strony oferty, stawiany czasem przez zamawiających, należy uznać za mający charakter jedynie instrukcyjny. Niezachowanie tego formalnego wymogu przez wykonawcę nie może skutkować dla niego negatywnymi konsekwencjami.
Historie z KIO. Spokojnie – podpis pod ofertą wystarczy
Historie z KIO. Za późno na odwołanie
W postępowaniach powyżej progów unijnych odwołanie wnosi się zasadniczo w terminie 10 dni. Czasem data początkowa tego terminu nie będzie identyczna z datą otrzymania określonej informacji od zamawiającego. W przypadku braku aktywności informacyjnej zamawiającego termin ten trzeba liczyć od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.
Historie z KIO. Za późno na odwołanie
Historie z KIO: Zagraniczny zakaz ubiegania się o zamówienia nie musi być przeszkodą w polskich przetargach
Wykazanie braku przesłanek wykluczenia, często wymaga weryfikacji dokumentów wydawanych przez zagraniczne organy. Inaczej jest w przypadku zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia – jeśli nie orzekł o tym polski sąd, w trybie Kodeksu postępowania karnego, wykonawca nie musi podlegać wykluczeniu.
Historie z KIO: Zagraniczny zakaz ubiegania się o zamówienia nie musi być przeszkodą w polskich przetargach
Historie z KIO. „Buduj” czy „zaprojektuj i buduj”?
Zamawiający, który realizuje inwestycję w systemie „buduj”, zgodnie z istotą tego systemu bierze na siebie ryzyko dostarczenia kompletnej dokumentacji. Ponosi również ryzyko tego, że jego dokumentacja może okazać się niekompletna lub zdezaktualizowana.
Historie z KIO. „Buduj” czy „zaprojektuj i buduj”?
Historie z KIO. Nawet niewymagalna zaległość podatkowa może być podstawą wykluczenia
Nieostateczna decyzja podatkowa, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, nie podlega wykonaniu. Nieostateczność decyzji nie uchroni jednak wykonawcy przed wykluczeniem z postępowania, jeśli zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub SIWZ możliwość wykluczenia wykonawcy naruszającego obowiązki dotyczące płatności podatków.
Historie z KIO. Nawet niewymagalna zaległość podatkowa może być podstawą wykluczenia
Historie z KIO. Jeśli przygotowałeś postępowanie, nie składaj w nim oferty
Wykonawca, który przygotował dokumentację stanowiącą podstawę opisu przedmiotu zamówienia, jeśli chce wziąć udział w przetargu, musi udowodnić, że jego udział nie zakłóci konkurencji. Czasem dowodu takiego nie da się skutecznie przeprowadzić, bo przewaga konkurencyjna takiego wykonawcy nad resztą jest niezaprzeczalna.
Historie z KIO. Jeśli przygotowałeś postępowanie, nie składaj w nim oferty
Historie z KIO. „Od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”, czyli odkąd dokąd?
Zamawiający powinni roztropnie kształtować postanowienia SIWZ i celnie opisywać warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji. Jedno słowo za dużo, jedno za mało, i intencje zamawiającego mogą ulec wypaczeniu.
Historie z KIO. „Od rozpoczęcia robót do wykonania zadania”, czyli odkąd dokąd?
Zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
Czy można tak określić zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w jego polskim oddziale, aby w praktyce było to zgodne z oczekiwaniami mocodawcy?
Zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale