Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie

W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawca ma prawo uzupełnić wniesione odwołanie poprzez wykazanie umocowania osoby, która podpisała odwołanie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt V Ca 2739/11) przesądził o możliwości uzupełnienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego odwołującego w ramach procedury uzupełnienia pełnomocnictwa na podstawie art. 187 ust. 3 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Wyrok ten został wydany wskutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 7 października 2011 r. (KIO 2119/11). Chociaż wyrok sądu okręgowego został wydany w indywidualnej sprawie, z pewnością będzie miał wpływ na kolejne postępowania odwoławcze toczące się przed Izbą.

W omawianym postępowaniu odwoławczym Krajowa Izba Odwoławcza zakwestionowała prawidłowość umocowania wykonawcy, który złożył odwołanie, ponieważ załączone do odwołania pełnomocnictwo zostało udzielone przez osobę, która zgodnie z również załączonym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego w dacie wniesienia odwołania nie była umocowana do reprezentacji wykonawcy. Wobec tego braku Izba odrzuciła odwołanie, stwierdzając, że obowiązujące przepisy nie dają Izbie umocowania do wzywania wykonawców do uzupełnienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Izba powołała się przy tym na § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280, „rozporządzenie w sprawie rozpoznawania odwołań”), zgodnie z którym odwołanie powinno zostać podpisane przez odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli), oraz na § 4 ust. 2 pkt 3 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym w przypadku wnoszenia odwołania przez osobę prawną obligatoryjnie wymagane jest dołączenie do odwołania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykonawca załączył co prawda do odwołania odpis z rejestru, ale odpis ten nie potwierdzał, że osoba udzielająca pełnomocnictwa miała prawo reprezentować wykonawcę w dniu wniesienia odwołania. Izba wywiodła, że art. 187 ust. 7 p.z.p. stanowi podstawę do usunięcia braków formalnych odwołania wyłącznie w przypadku braku pełnomocnictwa. W świetle Prawa zamówień publicznych oraz rozporządzenia w sprawie rozpoznawania odwołań (§ 13 ust. 2 pkt 1) Izba nie wzywa natomiast do uzupełnienia załączników wskazanych w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rozpoznawania odwołań, takich jak dowód uiszczenia wpisu od odwołania, dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu czy odpis z rejestru. W efekcie Izba uznała, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony w rozumieniu art. 189 ust. 2 p.z.p. i że jako takie podlegało obligatoryjnemu odrzuceniu bez merytorycznego rozpatrywania zgłoszonych zarzutów i żądań.

Postanowienie Izby zostało zaskarżone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Prezes nie zgodził się z oceną, iż obowiązek wezwania odwołującego do usunięcia braków formalnych odwołania nie obejmuje wezwania do przedłożenia prawidłowego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd okręgowy w wyroku rozstrzygającym skargę przyznał rację Prezesowi UZP. Sąd orzekł, że w przypadku odwołującego będącego osobą prawną nie ma podstaw prawnych do innego traktowania dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa niż samego dokumentu pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej odwołanie. Brak formalny odwołania w postaci braku pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała odwołanie, dotyczy całego ciągu dokumentów wykazujących umocowanie do działania w imieniu odwołującego.

Sąd wskazał, że o dopuszczalnym zakresie uzupełniania braków formalnych odwołania rozstrzyga art. 187 ust. 3 p.z.p., którego rozumienie nie może być modyfikowane przez przepisy rozporządzenia w sprawie rozpoznawania odwołań. Art. 187 ust. 3 p.z.p. przewiduje procedurę usuwania braków formalnych odwołania, która została wprowadzona nowelizacją do ustawy Prawo zamówień publicznych w celu zapewnienia wykonawcom prawa do korzystania z efektywnego systemu środków ochrony prawnej. Procedura ta miała wyeliminować automatyczne odrzucanie odwołań z powodu uchybień formalnych, z łatwością usuwalnych przez odwołującego.

Niezależnie od powyższego sąd okręgowy wytknął również Izbie wadliwą ocenę wykazania prawidłowości reprezentacji odwołującego: pełnomocnictwo udzielone przez spółkę zgodnie z zasadą reprezentacji zachowuje ważność po zmianie składu osobowego zarządu spółki.

Anna Prigan, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy