Uzupełnianie dokumentów przetargowych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uzupełnianie dokumentów przetargowych

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów dopuszczalne jest złożenie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wydanego z datą późniejszą niż data składania ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z 15 października 2009 roku (sygn. akt KIO/ UZP 1249/09) uznała, iż z trybu uzupełniania dokumentów uregulowanego w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że wystawienie zaświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym z datą późniejszą niż data składania ofert spełnia wymogi zamawiającego.
KIO rozpoznała sprawę, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyło trzech wykonawców. W toku postępowania jeden z wykonawców został wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających brak zalegania z opłacaniem podatków i w wymaganym ustawowo terminie dokumenty te uzupełnił. Oferta tego wykonawcy została następnie wybrana jako najkorzystniejsza. Odwołanie złożył wykonawca, którego oferta uzyskała drugą w kolejności lokatę w punktacji ofert.
W odwołaniu odwołujący podniósł, że wykonawca, którego ofertę wybrano, w wyniku wezwania do uzupełnienia dokumentów (tj. złożenia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego niezaleganie w podatkach), złożył zaświadczenie z 29 czerwca 2009 roku potwierdzające fakt niezalegania na ten właśnie dzień. Tymczasem w rozpatrywanej sytuacji termin składania ofert mijał 26 czerwca 2009 roku. W zaświadczeniu właściwy naczelnik urzędu skarbowego zamieścił odręczny dopisek, że wykonawca nie zalegał z podatkami także na dzień 26 czerwca 2009 roku. Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych uzupełnione na wezwanie zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zdaniem odwołującego przedłożone zaświadczenie datowane na 29 czerwca 2009 roku nie spełnia tego warunku, w związku z czym nie odpowiada wymaganiom zamawiającego.
KIO nie przychyliła się do twierdzeń odwołującego, wskazując, że dokument ma jedynie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W uzasadnieniu podkreślono, że nie można przyjąć argumentacji odwołującego, jakoby niemożliwe było wystawienie zaświadczenia z datą późniejszą niż data składania ofert, ponieważ uniemożliwiłoby to uzupełnianie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto uzupełniony dokument z reguły wystawiony jest z datą późniejszą niż data wskazująca upływ terminu składania ofert i ma jedynie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym przedstawione zaświadczenie z 29 czerwca 2009 roku potwierdza brak zaległości w podatkach na dzień upływu terminu składania ofert, tj. na dzień 26 czerwca 2009 roku.
Tomasz Michalczyk, zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy