Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym

Oświadczenia niemające charakteru informacyjnego, lecz stanowiące oświadczenie woli wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia w sposób wymagany przez zamawiającego, nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

W wyroku z 31 sierpnia 2010 roku (sygn. akt: KIO/1765/10) Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uznała, że zastosowanie procedury uzupełnienia dokumentów wymaga ścisłego wypełnienia przesłanek określonych w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (p.z.p.). W szczególności KIO wskazała katalog możliwych do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
KIO rozpoznała odwołanie, w którym odwołujący zaskarżył czynności zamawiającego polegające na odrzuceniu oferty odwołującego i wykluczeniu go z postępowania bez uprzedniego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Podstawę odrzucenia oferty odwołującego stanowił brak w ofercie oświadczeń dotyczących zapewnienia serwisu gwarancyjnego urządzeń czynnego przez 7 dni w tygodniu oraz przejęcia przez producenta urządzeń wszelkich zobowiązań związanych z serwisem w przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez wykonawcę lub firmę serwisującą.
Odwołujący podniósł, że zamawiający działał niezgodnie z prawem, wykluczając go z postępowania bez uprzedniego wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. do uzupełnienia dokumentów.
W ocenie KIO oświadczenia żądane przez zamawiającego nie podlegały uzupełnieniu, w związku z czym oferta odwołującego podlegała odrzuceniu. KIO uznała, że zastosowanie procedury uzupełnienia dokumentów wymaga ścisłego wypełnienia przesłanek określonych w art. 26 ust. 3 p.z.p., zgodnie z którym uzupełnieniu podlegają wyłącznie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także spełnianie przez oferowane usługi, dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
Odwołujący podniósł, że oświadczenia żądane przez zamawiającego dotyczące potwierdzenia spełnienia wymagań dotyczących serwisu gwarancyjnego miały charakter informacyjny. KIO nie przychyliła się do tego stanowiska i uznała, że oświadczenia żądane przez zamawiającego nie pozwalają określić parametrów potwierdzających wymaganą jakość oferowanych urządzeń, zaś tylko w takiej sytuacji można przyjąć, że oświadczenia żądane były w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych przez zamawiającego. Oświadczenia żądane przez zamawiającego nie potwierdzały natomiast jakości oferowanych urządzeń, a tym samym nie mieściły się w katalogu oświadczeń lub dokumentów z art. 26 ust. 3 p.z.p.
Pogląd KIO znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych. Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z 28 stycznia 2010 roku (sygn. akt: II Ca 1211/09) przyjął, że oświadczenia, które nie mają charakteru informacyjnego, lecz stanowią oświadczenie woli wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia w sposób wymagany przez zamawiającego, nie mieszczą się w katalogu oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, a zatem nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.
Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy