Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium

Jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wykonawca powinien wnieść właściwe kwoty wadium dla każdej z części zamówienia.

W rozpoznawanej przez KIO sprawie (wyrok z 7 lipca 2010 roku, sygn. akt KIO 1319/10) zamawiający, działając na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.), podzielił przedmiot zamówienia na części, ustalając przy tym wadium (zgodnie z art. 45 ust. 5 p.z.p.) odrębnie dla każdej z części zamówienia. Ponadto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamawiający doprecyzował warunki udziału w postępowaniu, ustalając, że w przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części, a w przypadku złożenia ofert na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.

Wykonawca złożył ofertę na VI i VII część zamówienia, które zabezpieczył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Z treści przedłożonej gwarancji wynikało, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarantuje zapłatę 75 700 zł z tytułu zatrzymania wadium za część VI i VII zamówienia. Jednakże zgodnie z treścią SIWZ wadium dla tych części zostało ustalone w wysokości 22 400 zł na część VI i 74 000 zł na część VII, co w sumie daje 96 400 zł. W związku z tym zamawiający uznał, że oferty nie zostały odpowiednio zabezpieczone i wykluczył wykonawcę z postępowania na postawie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p. Zdaniem zamawiającego wykonawca powinien był wnieść wadium w kwocie stanowiącej sumę ustaloną dla poszczególnych części zamówienia (czyli 96 400 zł).

Wykonawca podniósł w odwołaniu, że wadium na część VII zamówienia zostało wniesione prawidłowo. Zdaniem odwołującego zabezpieczenie gwarantowało nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę 75 700 zł, co było wystarczające dla zabezpieczenia oferty w części VII. Odwołujący przyznał, że zabezpieczył wadium dla pakietu części VII (74 000 zł) i omyłkowo dla części VI (1 700 zł). Wadium dla części VI w kwocie 22 400 zł nie zostało wniesione prawidłowo, jednak zdaniem wykonawcy nie powodowało to wykluczenia go z całości postępowania. Odwołujący wskazał, że powiadomił zamawiającego o zaistniałej omyłce, wyjaśniając, iż wadium zabezpiecza ofertę tylko w części VII, a nie VI, oraz wniósł o zbadanie i ocenę oferty w części VII.

Do argumentów odwołującego nie przychyliła się KIO, uznając, że zamawiający zgodnie z prawem wykluczył odwołującego z postępowania. Wykonawca, korzystając z prawa wyboru formy wniesienia wadium, wskazał łączną kwotę wadium dla dwóch ofert częściowych. W konsekwencji to wykonawcę obciążają negatywne skutki nieprawidłowego wniesienia wadium i wyboru formy jego wniesienia. KIO podniosła, że kwota podana przez odwołującego nie była wystarczająca, aby zabezpieczyć obydwie części wskazane w treści gwarancji ubezpieczeniowej, co powoduje niezabezpieczenie oferty i skutkuje bezwzględnym obowiązkiem wykluczenia odwołującego z postępowania. Według KIO wyjaśnienia odwołującego, że wadium zabezpiecza ofertę tylko w części VII, nie mogły wywołać oczekiwanych przez niego skutków prawnych polegających na przyporządkowaniu kwoty wadium wskazanej w gwarancji do oferty VII, ponieważ podmiotem uprawnionym do zmiany treści gwarancji ubezpieczeniowej (na wniosek odwołującego) jest wyłącznie jej wystawca, tj. Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Klaudia Przybyłowicz, zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy