Klaudia Przybyłowicz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Klaudia Przybyłowicz

Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym
Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego wykonawcy mogą wnosić o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych?
Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym
Odmowa udostępnienia protokołu z postępowania
Czy zamawiający w przetargu ograniczonym może odmówić udostępnienia imiennej listy wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przed terminem przekazania zaproszeń do składania ofert?
Odmowa udostępnienia protokołu z postępowania
Koszty utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych
Odmowa wypłaty rekompensat zarządcy zobowiązanemu do utrzymywania przejazdów kolejowo-drogowych z powołaniem się na brak szczegółowych przepisów regulujących zasady ich wypłaty zakłóca zasady równej konkurencji między różnymi gałęziami transportu.
Koszty utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Prawo zamówień publicznych dopuszcza uiszczenie wynagrodzenia wykonawcy częściowo albo w całości w formie niepieniężnej. Jednym z elementów rozliczenia może być więc używany samochód, ale wykonawcy powinni znać jego stan techniczny.
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?
O konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przesądza odpłatny charakter tej umowy.
Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?
Nowe zasady udzielania zamówień publicznych dla wojska
Do 21 sierpnia 2011 roku Polska ma czas na implementację dyrektywy obronnej. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie zasad udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
Nowe zasady udzielania zamówień publicznych dla wojska
Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy
14 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, który przewiduje automatyczne dopuszczanie pojazdu kolejowego do eksploatacji w przypadku, gdy pojazd posiada już takie dopuszczenie na terenie innego kraju UE.
Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy
Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia?
Ustawa Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) nie określa dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wątpliwości w tej kwestii mogą prowadzić do problemów, jak należy liczyć niektóre terminy.
Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia?
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Zaniechanie przez zamawiającego przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach w związku ze zmianą SIWZ może stanowić przesłankę unieważnienia postępowania.
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wykonawca powinien wnieść właściwe kwoty wadium dla każdej z części zamówienia.
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Od lipca będą w Polsce obowiązywać postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Wykorzystanie nowych technologii w walce z chuliganami stadionowymi
Nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw ma zwiększyć efektywność ścigania i karania chuliganów stadionowych dzięki użyciu nowych technologii.
Wykorzystanie nowych technologii w walce z chuliganami stadionowymi