Wykorzystanie nowych technologii w walce z chuliganami stadionowymi | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wykorzystanie nowych technologii w walce z chuliganami stadionowymi

Nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw ma zwiększyć efektywność ścigania i karania chuliganów stadionowych dzięki użyciu nowych technologii.

W projekcie nowelizacji głównymi narzędziami mającymi poprawić bezpieczeństwo na stadionach są system elektronicznego dozoru oraz instytucja rozprawy odmiejscowionej.
System elektronicznego dozoru ma zwiększyć efektywność środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Uruchomienie systemu, obejmującego obszar całego kraju, jest planowane na 1 stycznia 2012 roku. System ten ma uniemożliwiać osobom z orzeczonym zakazem wstępu na imprezę masową udział w takich imprezach, również jeśli impreza będzie miała miejsce poza terytorium Polski. Po wprowadzeniu zmian w prawie obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania imprezy masowej w wyznaczonym miejscu będzie mógł przybrać formę monitorowanego elektronicznie obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu albo obowiązku stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w innym określonym miejscu. Do kontroli skazanego w miejscu stałego pobytu będą wykorzystywane te same narzędzia, które używane są w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Natomiast instytucja rozprawy odmiejscowionej, która zostanie wprowadzona do postępowania karnego oraz do postępowania w sprawach o wykroczenia, będzie polegać na tym, że oskarżony (obwiniony) będzie sądzony w miejscu zatrzymania. Komunikacja z sądem ma przebiegać za pośrednictwem urządzeń technicznych jednocześnie i bezpośrednio przekazujących dźwięk i obraz, umożliwiających przeprowadzenie czynności sądowych na odległość. Takie rozwiązanie jest uzasadniane szeroko rozumianymi względami ekonomiki procesowej, ma bowiem oszczędzić czas potrzebny na doprowadzenie oskarżonego (obwinionego) do sądu, zmniejszyć zaangażowanie funkcjonariuszy Policji, którzy w tym czasie mogą wykonywać zadania związane z ochroną porządku publicznego, a jednocześnie nie naruszać praw oskarżonego (obwinionego) i zasad procesu karnego. Rozprawa odmiejscowiona ma mieć charakter fakultatywny. W zależności od okoliczności sprawy można więc skorzystać z przymusowego doprowadzenia oskarżonego (obwinionego) albo odstąpić od zatrzymania i doprowadzenia z zobowiązaniem do stawiennictwa w sądzie ze skutkiem wezwania.
Klaudia Przybyłowicz