Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego wykonawcy mogą wnosić o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego ma charakter dwustopniowy. W pierwszym etapie, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Podlegają one ocenie zamawiającego, która prowadzi do zakwalifikowania do drugiego etapu postępowania tylko tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy zaproszeni do drugiego etapu otrzymują zaproszenie do składania ofert, a wraz z nim również specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca sporządza wniosek w oparciu o treść ogłoszenia o zamówieniu, bowiem specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie jest jeszcze mu znana na tym etapie postępowania. O ile możliwość zadawania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych nie budzi wątpliwości, o tyle literalne brzmienie tego przepisu sugeruje, że wykonawcy są pozbawieni prawa zadawania pytań zamawiającemu w przypadku wątpliwości zaistniałych w stosunku do treści ogłoszenia o zamówieniu.

Art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi wprost, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Nie obejmuje zatem swym zakresem wątpliwości powstałych w odniesieniu do treści ogłoszenia o zamówieniu.

Taka konstrukcja oznacza, że wykonawcy są uprawnieni do wnoszenia o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu, jednakże nie wiążą ich terminy określone w przepisie art. 38 u.p.z.p. Z kolei zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi, niemniej jednak ze względu na dobro postępowania powinien on starać się udzielić wszelkich wyjaśnień wykonawcom.

Klaudia Przybyłowicz, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy