Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

O konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przesądza odpłatny charakter tej umowy.

Zamówienie publiczne to umowa odpłatna, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych). Jego elementem koniecznym jest odpłatność, która oznacza, że każda strona umowy uzyskuje jakąś korzyść majątkową. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada wymogu, by uzyskanie korzyści majątkowej następowało w formie pieniężnej.
Tymczasem umowa barterowa to wzajemna wymiana usług i towarów realizowana w formie bezgotówkowej. Chociaż umowę tę cechuje brak świadczeń pieniężnych, należy ją traktować jako umowę odpłatną, gdyż w wyniku jej zawarcia zamawiający i wykonawca uzyskują korzyść majątkową. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 2004 r., zgodnie z którym umowa barterowa, wykazując cechy zbliżone do umowy zamiany, jest konsensualna, odpłatna i wzajemna (I CK 210/04).
Opłatny charakter umowy barterowej przesądza zatem o konieczności stosowania do niej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Klaudia Przybyłowicz, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy