Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy

14 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, który przewiduje automatyczne dopuszczanie pojazdu kolejowego do eksploatacji w przypadku, gdy pojazd posiada już takie dopuszczenie na terenie innego kraju UE.

Celem proponowanych zmian jest zapewnienie interoperacyjności systemu kolei znajdującego się na terytorium Polski oraz rozszerzenie zakresu stosowania interoperacyjności na cały system kolei, co w praktyce będzie oznaczać stopniową unifikację systemu kolei znajdującego się na terytorium wszystkich państw członkowskich UE, dążenie do likwidacji barier technicznych i proceduralnych na granicy Polski z państwami Unii Europejskiej oraz harmonizację prawa.
Zgodnie z projektem zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego będzie wydawane pod warunkiem: i) spełniania przez pojazd kolejowy wymogów zawartych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI), ii) posiadania przez pojazd kolejowy zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
W projekcie wprowadza się nową regułę tzw. automatycznego dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji, zgodnie z którą pojazd kolejowy posiadający pierwsze dopuszczenie do eksploatacji na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej zostanie automatycznie uznany za dopuszczony na terytorium Polski na skutek niewydania w określonym terminie żadnej decyzji przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Klaudia Przybyłowicz, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy