Naczelny Sąd Administracyjny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Naczelny Sąd Administracyjny

Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego
O tym, czy skarżącemu przysługuje ponowna skarga na dany akt prawa miejscowego, decyduje każdorazowo zakres poprzedniego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego oraz zmiana sytuacji prawnej skarżącego.
Można dwa razy skontrolować ten sam akt prawa miejscowego
Sportowiec zawodowy – przedsiębiorcą
Nastąpił przełom w wieloletnim sporze z organami podatkowymi w sprawie opodatkowania przychodów z uprawiania sportu. Przed klubami sportowymi otwiera się możliwość optymalizacji kosztów ich funkcjonowania, a przed zawodowymi sportowcami – możliwość obniżenia dotychczasowych obciążeń podatkowych.
Sportowiec zawodowy – przedsiębiorcą
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Podstawą odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może być jej zbycie. Na skutek sprzedaży takiej nieruchomości przestaje istnieć tytuł prawny, który umożliwiałby restytucję prawa własności. Organy administracji publicznej nie mają kompetencji do orzekania odnośnie do własności prywatnej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w ustawie.
Organ administracyjny nie orzeknie o zwrocie wywłaszczonej i sprzedanej nieruchomości
Gdy pismo zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora, termin też będzie zachowany
Obecna regulacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Prawa pocztowego jest na tyle zawiła, że nie można z miejsca odrzucać pisma wniesionego za pośrednictwem innego operatora niż operator wyznaczony. Kłóci się to bowiem z ochroną konstytucyjnego prawa do sądu.
Gdy pismo zostanie wysłane za pośrednictwem innego operatora, termin też będzie zachowany
Postanowienia planu miejscowego muszą szanować zasadę proporcjonalności
Rada gminy, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może postępować dowolnie. Z jednej strony związana jest postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a z drugiej – konstytucyjną zasadą proporcjonalności.
Postanowienia planu miejscowego muszą szanować zasadę proporcjonalności
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
Nie można za „działalność” wywołującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku uznać planowania i przygotowania przedsięwzięcia
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
Stwierdzić nieważność może ta sama osoba, która wydała wadliwą decyzję
Terminem „zaskarżona decyzja” nie można operować w przypadku spraw rozpatrywanych w odmiennych trybach. Pojęcie to odnosi się tylko do tej samej przedmiotowo sprawy. Uczestnictwo pracowników administracji publicznej w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji w jednym trybie nie przekreśla możliwości podjęcia przez nich rozstrzygnięcia w trybie nadzwyczajnym.
Stwierdzić nieważność może ta sama osoba, która wydała wadliwą decyzję
Rozpoznanie wcześniej podobnej sprawy lub innej sprawy strony nie wyłącza sędziego
Aby zagwarantować bezstronność sądu, polskie prawo przewiduje instytucję wyłączenia sędziego, którego obiektywizm w danej sprawie mógłby budzić wątpliwości. Przyczyną wyłączenia sędziego nie może być jednak subiektywne przekonanie strony o jego stronniczości.
Rozpoznanie wcześniej podobnej sprawy lub innej sprawy strony nie wyłącza sędziego
I organ, i sąd administracyjny mogą wstrzymać wykonanie decyzji
Możliwości te różnią się jednak przesłankami ich zastosowania. W razie wątpliwości, czy wniosek skierowany do organu jest podtrzymywany przed sądem, sąd wezwie skarżącego do wypowiedzenia się w tym zakresie i ewentualnego uzupełnienia wniosku.
I organ, i sąd administracyjny mogą wstrzymać wykonanie decyzji
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Uchwała NSA rozwiała wątpliwości – zawiadomienie GDDKiA o nieumieszczeniu na liście przedsiębiorców nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Roszczenie może być dochodzone w trybie powództwa przed sądem cywilnym.
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Wydatki z funduszu innowacyjnego nie są kosztem uzyskania przychodu
Ostatni wyrok NSA może stawiać przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego nie w pozycji uprzywilejowanej, ale wręcz gorszej od innych podatników.
Wydatki z funduszu innowacyjnego nie są kosztem uzyskania przychodu
Podpis elektroniczny nie zadziała w sądzie administracyjnym
Naczelny Sąd Administracyjny podjął niedawno uchwałę, którą wyjaśnił, że w aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu administracyjnego pisma podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Podpis elektroniczny nie zadziała w sądzie administracyjnym