dr Dominik Wałkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Dominik Wałkowski

Nie można nakazać oceny oddziaływania na środowisko bez prawidłowego screeningu
Z ostatnich wyroków sądów administracyjnych wynika, że organy administracji, nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, działają niekiedy zbyt pochopnie.
Nie można nakazać oceny oddziaływania na środowisko bez prawidłowego screeningu
Wycinka modrzewi bez zezwolenia nie jest sprawą dla Trybunału Konstytucyjnego
Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę w sprawie dotyczącej wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie dwóch modrzewi, stwierdził, że przepisy o karach za samowolne usunięcie drzew nie budzą wątpliwości konstytucyjnych.
Wycinka modrzewi bez zezwolenia nie jest sprawą dla Trybunału Konstytucyjnego
Nowelizacja k.p.a. a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Opisywana już przez nas nowelizacja nie wprowadza wprawdzie rewolucyjnych zmian, ale na pewno będzie miała wpływ na praktykę urzędów, zwłaszcza w tak skomplikowanych postępowaniach jak te dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nowelizacja k.p.a. a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Nowe podejście do odpadów komunalnych
Obowiązkowe przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych będzie niemałym wyzwaniem nie tylko dla gmin, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców odbierających te odpady od mieszkańców.
Nowe podejście do odpadów komunalnych
Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego
20 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na brak przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego
Nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące emisji z obiektów przemysłowych
8 listopada br. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie emisji z obiektów przemysłowych, uchwaloną w lipcu bieżącego roku przez Parlament Europejski. Dyrektywa zastępuje siedem obecnie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych.
Nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące emisji z obiektów przemysłowych
Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
15 listopada 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające rodzaje przedsięwzięć, przed których realizacją konieczne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zanim będzie można uzyskać określone decyzje „budowlane”.
Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju energii wiatrowej na chronionych obszarach Natura 2000
29 października 2010 r. Komisja Europejska opublikowała kolejne wytyczne ułatwiające stosowanie przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej podczas realizacji projektów związanych z rozwojem energii wiatrowej.
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju energii wiatrowej na chronionych obszarach Natura 2000
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Podczas posiedzenia w dniu 14 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Wymierzając opłaty podwyższone należy brać pod uwagę przyczyny braku wymaganego pozwolenia
W wyroku z 1 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak pozwolenia sektorowego, jeżeli brak ten jest wynikiem przewlekłości postępowania organu administracji publicznej.
Wymierzając opłaty podwyższone należy brać pod uwagę przyczyny braku wymaganego pozwolenia
NSA o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej
Decyzja środowiskowa nie jest podstawą do rozpoczęcia realizacji inwestycji, a więc nie wiąże się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody ani spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, co uzasadniałoby wstrzymanie jej wykonalności.
NSA o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej