dr Dominik Wałkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Dominik Wałkowski

Ostateczną decyzję można podważyć tylko wyjątkowo
Decyzje, od których nie służy odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Kiedy może zostać uchylona ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? Czy każda wadliwość ostatecznej decyzji może skutkować jej nieważnością?
Ostateczną decyzję można podważyć tylko wyjątkowo
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
Inwestor planujący nabycie udziałów lub akcji spółek zazwyczaj najpierw ocenia ryzyko takiej transakcji. Czy warto, aby badał też ryzyko związane z ewentualną niezgodnością prowadzonej przez daną spółkę działalności z wymogami ochrony środowiska?
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Do 7 stycznia 2013 roku musi zostać transponowana dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych. Prowadzący niektóre instalacje będą musieli ocenić stan gleby przed rozpoczęciem i po zakończeniu ich eksploatacji a wyniki badań trafią do organów administracji.
Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Trudno uniknąć odpowiedzialności za dawne szkody
Zdarza się, że teraz ujawniane są zanieczyszczenia wody, które powstały wiele lat temu, np. na skutek wycieku substancji z pobliskiego podziemnego zbiornika. Czy w tej sytuacji odpowiedzialność ponosi firma, która obecnie włada powierzchnią ziemi?
Trudno uniknąć odpowiedzialności za dawne szkody
Łatwiej uzyskać zmianę decyzji środowiskowej
Często po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a przed wydaniem pozwolenia inwestycyjnego (np. na budowę) okazuje się, że należy zmodyfikować przedsięwzięcie, którego dotyczy wspomniana decyzja. Czy w takiej sytuacji trzeba ją zmienić?
Łatwiej uzyskać zmianę decyzji środowiskowej
Kara pieniężna wymierzana jest za brak zezwolenia
Właściciel nieruchomości samowolnie wyciął chore drzewa, które były w złym stanie i zagrażały bezpieczeństwu znajdującego się w pobliżu domu. Czy taka osoba może uniknąć kary pieniężnej za to, że usunęła drzewa bez uzyskania zezwolenia?
Kara pieniężna wymierzana jest za brak zezwolenia
Przeniesienie pozwolenia na nabywcę instalacji to nie reguła
Czy firma, która otrzymała decyzję administracyjną, taką jak np. pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza, może swobodnie dysponować wynikającymi z nich prawami?
Przeniesienie pozwolenia na nabywcę instalacji to nie reguła
Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
W uchwale składu siedmiu sędziów Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że organ administracji wymierzając opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska powinien wyjaśnić przyczyny braku wymaganego pozwolenia.
Przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie
Wiele inwestycji wymaga oceny wpływu na obszar Natura 2000
W rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określono inwestycje, dla których zawsze lub w pewnych sytuacjach trzeba dokonać oceny oddziaływania na środowisko. Czy przy innych inwestycjach nie jest to wymagane?
Wiele inwestycji wymaga oceny wpływu na obszar Natura 2000
Nie można wstrzymać wykonania decyzji środowiskowej
Rozpatrzenie odwołania od decyzji środowiskowej nie zamyka drogi do zakwestionowania rozstrzygnięcia organu administracji, gdyż możliwa jest skarga do sądu administracyjnego. Czy skarżący mogą żądać wstrzymania przez sąd wykonania takiej decyzji?
Nie można wstrzymać wykonania decyzji środowiskowej
Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku
Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stosunkowo precyzyjnie określają sytuacje, w których należy wystąpić o zmianę tzw. pozwolenia zintegrowanego. Czy każda modyfikacja instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym wymaga zmiany pozwolenia?
Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku
Można kwestionować pobieranie podwyższonych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Brak wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód czy też wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oznacza konieczność ponoszenia podwyższonych opłat. Czy można kwestionować takie opłaty?
Można kwestionować pobieranie podwyższonych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza