Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Pozwolenia zintegrowane: przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia wniosku

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska stosunkowo precyzyjnie określają sytuacje, w których należy wystąpić o zmianę tzw. pozwolenia zintegrowanego. Czy każda modyfikacja instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym wymaga zmiany pozwolenia?

Przede wszystkim konieczne jest to przed dokonaniem istotnych zmian w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym. Przez „istotną zmianę” rozumie się przy tym zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Jeżeli planowana jest taka właśnie zmiana, należy poinformować właściwy do wydania pozwolenia organ administracji i wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia. W praktyce obu tych czynności dokonuje się jednocześnie: sam wniosek stanowi zawiadomienie organu o planowanych zmianach.
W przypadku planowanych zmian sposobu funkcjonowania instalacji, które nie spełniają powyżej opisanego kryterium istotności, również niezbędny będzie kontakt z urzędem. W tym jednak przypadku wystarczające jest jedynie uprzednie poinformowanie organu administracji o planowanych zmianach. Organ może w ciągu 30 dni uznać, że planowane modyfikacje wymagają zmiany warunków wydanego pozwolenia i zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
Z oceną, czy dana zmiana ma charakter istotny, czy też nie, wiążą się również pewne aspekty proceduralne. Otóż w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dotyczącej istotnej zmiany instalacji organy administracji muszą zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w takim postępowaniu. Ponadto w takich postępowaniach przepisy wyposażają organizacje ekologiczne w szczególne uprawnienia, analogiczne do tych, które przysługują im w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mogą więc one uczestniczyć w takich postępowaniach na prawach strony oraz odwoływać się od rozstrzygnięć organów i zaskarżać je do sądu administracyjnego, nawet jeżeli nie brały udziału w postępowaniu.
Dominik Wałkowski, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Tekst ukazał się 8 listopada 2011 roku w Akademii Prawa Gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej