dr Dominik Wałkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Dominik Wałkowski

Z jakim organem należy uzgadniać rekultywację środowiska wodno-gruntowego?
Jeśli zaistniała przed 30 kwietnia 2007 r. szkoda dotyczy środowiska gruntowo-wodnego, jej naprawienie nie musi wymagać przeprowadzenia dwóch postępowań: jednego w odniesieniu do zanieczyszczonego gruntu i drugiego dotyczącego środowiska wodnego.
Z jakim organem należy uzgadniać rekultywację środowiska wodno-gruntowego?
Zmiany w prawie ochrony środowiska
W prawie ochrony środowiska zmiany przepisów istotne dla przedsiębiorców następują bardzo często, nierzadko wielokrotnie w ciągu roku. Nie inaczej będzie również w 2013 roku. Poniżej przypominamy o kilku najważniejszych zmianach.
Zmiany w prawie ochrony środowiska
O udziale ekologów w postępowaniu decyduje prawo, a nie urzędnicy
Dopuszczenie organizacji ekologicznej do postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nie może zależeć tylko od tego, czy organy administracji prawidłowo wykonają obowiązki nałożone na nie przepisami prawa.
O udziale ekologów w postępowaniu decyduje prawo, a nie urzędnicy
Nie każde zanieczyszczenie jest szkodą w środowisku
Punktem wyjścia do ustalania odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby lub ziemi jest ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Nie każde jednak zanieczyszczenie będzie powodowało odpowiedzialność na podstawie przepisów tej ustawy.
Nie każde zanieczyszczenie jest szkodą w środowisku
Wiedza o zanieczyszczeniu może skutkować odpowiedzialnością
Właściciel nieruchomości, która została zanieczyszczona przez osobę trzecią, może być zobowiązany do podejmowania działań naprawczych wraz ze sprawcą szkody, nawet gdy szkody nie spowodował, ale o niej wiedział.
Wiedza o zanieczyszczeniu może skutkować odpowiedzialnością
Czy automatyczne przejście pozwoleń emisyjnych na nabywcę zakładu ma sens?
Propozycja nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska eliminuje konieczność „przenoszenia pozwoleń”, wprowadzając zasadę automatycznego przejścia na nabywcę instalacji praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń.
Czy automatyczne przejście pozwoleń emisyjnych na nabywcę zakładu ma sens?
Określenie warunków zabudowy nie może służyć kwestionowaniu wcześniejszych ustaleń w zakresie ochrony środowiska
Organ wydający decyzję o warunkach zabudowy nie może pominąć żadnych uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nie może odmiennie oceniać wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.
Określenie warunków zabudowy nie może służyć kwestionowaniu wcześniejszych ustaleń w zakresie ochrony środowiska
Ekologiczne priorytety mogą utrudniać udział w postępowaniu
W postępowaniach administracyjnych poprzedzających realizację inwestycji i prowadzonych bez udziału społeczeństwa organizacje ekologiczne mogą uczestniczyć jedynie wyjątkowo.
Ekologiczne priorytety mogą utrudniać udział w postępowaniu
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie kieruje wystąpień do sądu administracyjnego
W ramach swoich uprawnień nadzorczych Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zaskarżyć decyzję środowiskową tylko jeśli wcześniej uczestniczył w postępowaniu administracyjnym w związku z wydaniem tej decyzji.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie kieruje wystąpień do sądu administracyjnego
Płatność kary za naruszenie pozwolenia można odroczyć
W pewnych sytuacjach wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odroczyć termin płatności administracyjnych kar pieniężnych. Jakie przesłanki przewidziane w przepisach umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z tego dobrodziejstwa?
Płatność kary za naruszenie pozwolenia można odroczyć
Nie każdy cel publiczny usprawiedliwia inwestowanie
W przypadku gdy okaże się, że dane przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, jego realizacja na ogół nie jest możliwa. Czy zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, w których zezwala się na inwestycję?
Nie każdy cel publiczny usprawiedliwia inwestowanie
Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania
Gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, organ zawiadamia strony w drodze obwieszczenia.
Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania