Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania

Gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, organ zawiadamia strony w drodze obwieszczenia.

Wyrok WSA w Łodzi z 24 stycznia 2012 r., II SA/Łd 1276/11

Organy administracji prowadzące postępowanie mają obowiązek zawiadamiać strony o podejmowanych czynnościach. Gdy jednak liczba stron jest znacząca, co nie tak rzadko ma miejsce w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych, bezpośrednie doręczanie pism wszystkim stronom jest kosztowne i uciążliwe organizacyjnie. W takich sytuacjach przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakazują zawiadamiać strony przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Możliwe jest to jednak tylko wtedy, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20.

W komentowanym orzeczeniu WSA podkreślił, że spełnienie przesłanek umożliwiających zastosowanie trybu obwieszczenia powinno wynikać z akt sprawy. Organ administracji powinien ustalić, czy istotnie liczba stron postępowania przekracza 20.

Zastosowanie trybu obwieszczenia stanowi istotne ułatwienie dla organów administracji. Nie tylko zmniejsza koszty doręczania pism, ale także eliminuje ryzyko pominięcia w toku postępowania określonych osób. W przypadku bowiem planowanych przedsięwzięć, których oddziaływanie jest znaczące, liczba osób będących stronami postępowania jest znaczna i łatwo o pominięcie którejś z nich w trakcie doręczenia pism. Pominięcie strony jest podstawą do późniejszego wznowienia postępowania, nawet jeżeli określona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zastosowanie trybu publicznego ogłoszenia eliminuje to ryzyko, gdyż przyjmuje się, że doręczenie zostało dokonane wszystkim stronom po upływie 14 dni od daty obwieszczenia.

Ubocznym skutkiem możliwości zastosowania tego trybu jest skłonność organów administracji do unikania żmudnego ustalania stron postępowania w sytuacji, gdy wiadomo, że liczba stron jest znaczna. Sąd uznał, że taka praktyka jest błędna. Organ administracji, decydując się na zastosowanie trybu publicznego ogłoszenia, powinien ponad wszelką wątpliwość ustalić, że liczba stron postępowania przekracza 20. Gdyby bowiem okazało się, że przymiot strony przysługuje jedynie – przykładowo – 19 lub 20 osobom, to zastosowanie trybu obwieszczenia jest niedopuszczalne.

W komentowanym orzeczeniu WSA podkreślił, że organ administracji powinien w toku postępowania zebrać takie dokumenty, które pozwolą mu ponad wszelką wątpliwość ustalić, że liczba stron przekracza 20.

Dominik Wałkowski, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy