Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego

20 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na brak przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

sygn. akt II SA/Sz 337/10
WSA orzekał w przedmiocie skargi na uchwałę rady gminy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Darłowo. Rada gminy podjęła taką uchwałę 26 listopada 2008 r., zmieniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in. projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Również w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych tego typu dokumentów planistycznych niezbędne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych wynika z dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, której celem jest zapewnienie, że dokonana zostanie ocena wpływu na środowisko takich planów i programów, które potencjalnie mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko.
Sąd administracyjny podkreślił, że zaskarżona uchwała rady gminy została podjęta już po wejściu w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r., a organy gminy powinny z urzędu uwzględnić zmiany w stanie prawnym i przeprowadzić wymaganą ocenę oddziaływania na środowisko. Podjęcie uchwały bez uwzględnienia zmienionego stanu prawnego uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.
Należy podkreślić, że przepisy formułują stosunkowo szerokie możliwości zaskarżenia uchwał organów gminy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Przesłanką wniesienia takiej skargi jest wykazanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia oraz bezskuteczne wezwanie organu do usunięcia naruszenia. Warto zatem zadbać o to, by dokumenty planistyczne były przyjmowane po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sytuacjach, gdy jest ona wymagana, gdyż późniejsze stwierdzenie nieważności takiej uchwały rodzi poważne konsekwencje dla procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim w znaczny sposób przedłuża procedury administracyjne.