Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

15 listopada 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające rodzaje przedsięwzięć, przed których realizacją konieczne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zanim będzie można uzyskać określone decyzje „budowlane”.

Obowiązek wydania takiego rozporządzenia wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do 14 listopada br. obowiązywało jednak dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów, gdyż ustawa z dnia 3 października 2008 r. zawiera regulację przejściową, zgodnie z którą dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc, jednakże nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Z tego też względu konieczne było wydanie nowego rozporządzenia.
Podstawową jednak przyczyną przygotowania nowego rozporządzenia była konieczność uwzględnienia zarzutów Komisji Europejskiej wynikających z błędnej transpozycji rodzajów przedsięwzięć określonych w załącznikach I i II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (85/337/EWG).
Nowe rozporządzenie, przyjęte 9 listopada 2010 r., dokładnie 6 lat po poprzednim, zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 213 z dnia 12 listopada 2010 r. pod pozycją 1397. Chociaż rząd miał sporo czasu na jego przygotowanie, ostateczną wersję aktu udało się przyjąć dopiero na kilka dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniego rozporządzenia. W związku z tym ustalono wyjątkowo krótkie, zaledwie dwudniowe vacatio legis. Tymczasem nowy akt ma istotne znaczenie dla czasu trwania i organizacji administracyjnych procedur inwestycyjnych, gdyż umieszczenie danego przedsięwzięcia w rozporządzeniu oznacza konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dlatego tęż tak krótkie vacatio legis w przypadku tego aktu nie powinno mieć miejsca.
Jeśli chodzi o zmiany merytoryczne, to niezbędna będzie wnikliwa lektura rozporządzenia, aby ustalić, czy planowane przedsięwzięcie zostało w nim zawarte. Przykładowo, w odniesieniu do elektrowni wiatrowych, dotychczas ocena oddziaływania na środowisko była obligatoryjna w przypadku planowanych na lądzie elektrowni o mocy nie mniejszej niż 100 MW oraz w przypadku instalacji planowanych w obszarach morskich. Inne instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wtedy, gdy miały nie mniej niż 30 m wysokości, a w toku takiego postępowania określano, czy dodatkowo wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Teraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą wymagały elektrownie wiatrowe lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, nawet jeżeli są niższe niż 30 m.
Nowe rozporządzenie zawiera szczególną regulację w stosunku do toczących się obecnie postępowań administracyjnych. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia do postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed 15 listopada 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Dotychczasowe przepisy będą też miały zastosowanie, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia toczyły się postępowania w sprawie wydania decyzji „budowlanych”.
We wszystkich innych przypadkach zastosowanie znajdzie nowe rozporządzenie.