NSA o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

NSA o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej

Decyzja środowiskowa nie jest podstawą do rozpoczęcia realizacji inwestycji, a więc nie wiąże się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody ani spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, co uzasadniałoby wstrzymanie jej wykonalności.
Przepisy regulujące postępowanie przed sądami administracyjnymi dają skarżącym prawo domagania się wstrzymania wykonania zaskarżonych decyzji – z reguły do czasu wydania przez sąd wyroku w sprawie danego aktu administracyjnego. Skarżący może zatem, wnosząc skargę do sądu na decyzję administracyjną, zażądać wstrzymania wykonalności takiej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jeżeli sąd stwierdzi, że przesłanki te wystąpiły, wydaje postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji administracyjnej.
Aby jednak sąd mógł wstrzymać wykonalność aktu administracyjnego, akt ten musi nadawać się do wykonania. Pojęcie „wykonania” rozumiane jest na ogół jako spowodowanie takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z zawartym w decyzji rozstrzygnięciem.
Postanowieniem z dnia 6 lipca 2010 r. (II OZ 658/10) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących, co uzasadniałoby wstrzymanie jej wykonania.
Sprawa, którą zajmował się NSA, dotyczy skargi na wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Warszawy. NSA podkreślił, że podstawą do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji może być decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a nie uzyskiwana wcześniej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
W rezultacie sąd stwierdził, że w przypadku decyzji środowiskowej nie ma możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania nieodwracalnych skutków, a zatem nie mogą wystąpić przesłanki umożliwiające wstrzymanie decyzji.
Stanowisko NSA potwierdza utrwalony już we wcześniejszych orzeczeniach sądów pogląd, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa jedynie warunki oraz pewne szczególne wymogi, które muszą zostać uwzględnione przy realizacji inwestycji. Nie daje ona podstaw do rozpoczęcia realizacji inwestycji. W rezultacie brak wstrzymania wykonania takiej decyzji nie powoduje ujemnych, trudnych do odwrócenia skutków lub znacznej szkody (por. postanowienie NSA z dnia 14 maja 2009 r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2010 r., II OZ 35/10).