zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) rozstrzygnęła sprawę dotyczącą unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z powodu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidującą dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
GPA - Porozumienie w sprawie zamówień rządowych
Polscy zamawiający, ogłaszając o przetargu, muszą uprzednio zweryfikować, czy dane zamówienie jest objęte Porozumieniem GPA i zawrzeć taką informację w ogłoszeniu o zamówieniu.
GPA - Porozumienie w sprawie zamówień rządowych
Ile kosztuje postępowanie przed KIO?
Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniach o zamówienie publiczne jest Krajowa Izba Odwoławcza. Koszty postępowania przed KIO są inne niż przed sądem powszechnym. W pewnych okolicznościach strony mogą nawet nie ponieść żadnych kosztów.
Ile kosztuje postępowanie przed KIO?
Przepisy prawa zamówień publicznych nie zmieniają zasad ustanawiania pełnomocników procesowych
Regulacja zawarta w art. 23 ust. 2 p.z.p., dotycząca ustanawiania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie stanowi zmiany zasad ustanawiania pełnomocników procesowych.
Przepisy prawa zamówień publicznych nie zmieniają zasad ustanawiania pełnomocników procesowych
Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Oświadczenia niemające charakteru informacyjnego, lecz stanowiące oświadczenie woli wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia w sposób wymagany przez zamawiającego, nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Na podpis Prezydenta RP czeka nowa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidująca dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów dopuszczalne jest złożenie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wydanego z datą późniejszą niż data składania ofert.
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia
Zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy, który zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT. Decyzja o przyjęciu określonej stawki podatku należy bowiem do wyłącznej kompetencji wykonawcy.
Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia
Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie zarządza spółką
Karalność wspólników spółki z o.o. nie ma znaczenia z punktu widzenia możliwości ubiegania się przez taką spółkę o zamówienie publiczne, nawet jeżeli popełnione przez nich przestępstwa były tymi, o których mowa w art. 24 u.p.z.p.
Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie zarządza spółką
Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?
Wykonawcy wnoszący zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej mają wątpliwości, kiedy należy złożyć ją zamawiającemu i na jaki okres powinna być udzielona.
Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?
Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych
Wykonawca, któremu zamawiający przeszkadza w prawidłowym wykonaniu zamówienia, może skorzystać z instytucji wykonania zastępczego.
Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych