zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Oświadczenia niemające charakteru informacyjnego, lecz stanowiące oświadczenie woli wykonawcy o wykonaniu przedmiotu zamówienia w sposób wymagany przez zamawiającego, nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzupełnić można tylko dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Na podpis Prezydenta RP czeka nowa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidująca dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów dopuszczalne jest złożenie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu wydanego z datą późniejszą niż data składania ofert.
Uzupełnianie dokumentów przetargowych
Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia
Zamawiający nie może odrzucić oferty wykonawcy, który zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT. Decyzja o przyjęciu określonej stawki podatku należy bowiem do wyłącznej kompetencji wykonawcy.
Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie nie może być podstawą jej odrzucenia
Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie zarządza spółką
Karalność wspólników spółki z o.o. nie ma znaczenia z punktu widzenia możliwości ubiegania się przez taką spółkę o zamówienie publiczne, nawet jeżeli popełnione przez nich przestępstwa były tymi, o których mowa w art. 24 u.p.z.p.
Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie zarządza spółką
Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?
Wykonawcy wnoszący zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej mają wątpliwości, kiedy należy złożyć ją zamawiającemu i na jaki okres powinna być udzielona.
Kiedy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i na jak długo?
Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych
Wykonawca, któremu zamawiający przeszkadza w prawidłowym wykonaniu zamówienia, może skorzystać z instytucji wykonania zastępczego.
Wykonanie zastępcze w zamówieniach publicznych
FIDIC jako podstawa umowy o roboty budowlane
Kontrakty budowlane, również w zamówieniach publicznych, bardzo często oparte są na FIDIC-u, ponieważ zebrane tam klauzule mają uniwersalny charakter i są powszechnie stosowane.
FIDIC jako podstawa umowy o roboty budowlane
Przekazywanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający, który nie określił, w jakiej formie wykonawca powinien złożyć wyjaśnienia, nie może oczekiwać, że otrzyma je faksem. Wykonawca zawsze bowiem może wybrać formę pisemną.
Przekazywanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentów przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne
Realizacja zamówień na prezenty poprzez dynamiczny system zakupów
Skorzystanie z dobrodziejstw ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli Świętemu Mikołajowi wywiązać się w terminie ze wszystkich zobowiązań.
Realizacja zamówień na prezenty poprzez dynamiczny system zakupów
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych
Beneficjent funduszy strukturalnych, który wskutek braku implementacji lub niewłaściwej implementacji regulacji unijnych przez organy władzy publicznej naruszył procedury i musiał zwrócić uzyskane środki, może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie przepisów unijnych
Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia
Jeżeli cena oferty złożonej przez wykonawcę jest rażąco niska, to zamawiający ma obowiązek w pierwszej kolejności zażądać od wykonawcy wyjaśnień, a następnie, w razie potwierdzenia jego ustaleń o zaniżeniu ceny oferty, odrzucić ofertę tego wykonawcy.
Rażąco niska cena oferty jest powodem do jej odrzucenia