Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?

Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, iż wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP nie stanowi władczego rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) postanowieniem z 8 czerwca 2011 r., sygn. akt V SA/Wa 171/11, odrzucił skargę zamawiającego na zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych („Prezes UZP”) dotyczące ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń skarżącego co do wyniku kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, uznając, iż wynik kontroli uprzedniej nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Zgodnie z art. 3 § 4 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej obejmującą m.in. orzekanie w sprawach skarg na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Z kolei skarga do sądu administracyjnego przysługuje na czynność lub akt podjęte w sprawie indywidualnej, skierowane do oznaczonego podmiotu administrowanego, dotyczące uprawnienia lub obowiązku tego podmiotu, o ile uprawnienie lub obowiązek, którego czynność lub akt dotyczą, są określone w przepisie powszechnie obowiązującego prawa.
WSA wskazał, iż zarówno wynik kontroli uprzedniej, jak i zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku tej kontroli, stanowią czynność i akt z zakresu administracji publicznej, ponieważ wynikają z władczych kompetencji Prezesa UZP. Zgodnie bowiem z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) Prezes UZP przeprowadza kontrolę uprzednią, tj. kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem umowy w przedmiocie zamówienia publicznego. Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa UZP umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli (art. 171a p.z.p.). Z kolei Prezes UZP niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń (art. 167 ust. 5 w zw. z art. 171a p.z.p.).
Jednakże wynik kontroli uprzedniej lub zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku tej kontroli nie nakłada na zamawiającego żadnych obowiązków ani nie przydaje mu żadnych praw wynikających z przepisów prawa. Co więcej poprzez wydanie wyniku kontroli uprzedniej lub zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku tej kontroli nie dochodzi do nawiązania jakiegokolwiek stosunku administracyjnego pomiędzy Prezesem UZP a Zamawiającym, z którego wynikałyby dla Zamawiającego jakiekolwiek obowiązki lub uprawnienia. WSA podkreślił, iż wynik kontroli uprzedniej wskazuje wyłącznie na nieprawidłowości w danym stanie faktycznym.
W związku z powyższym należy uznać, iż wynik kontroli uprzedniej, pomimo że stanowi czynność i akt z zakresu administracji publicznej, nie kształtuje nowej sytuacji prawnej zamawiającego, a co za tym idzie nie ma charakteru władczego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej. Dlatego też zawiadomienie o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń co do wyniku kontroli uprzedniej nie stanowi czynności lub aktu, o którym mowa w art. 3 § 4 pkt 4 p.p.s.a., i w konsekwencji nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Tomasz Michalczyk, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy