zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym
Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego wykonawcy mogą wnosić o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych?
Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym
Odmowa udostępnienia protokołu z postępowania
Czy zamawiający w przetargu ograniczonym może odmówić udostępnienia imiennej listy wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przed terminem przekazania zaproszeń do składania ofert?
Odmowa udostępnienia protokołu z postępowania
Zamówienia publiczne: progi unijne w górę!
Próg unijny dla zamówień na roboty budowlane udzielanych przez wszystkich zamawiających został podniesiony z 4 845 000 euro do 5 000 000 euro. Podwyższone zostały również progi zamówień na dostawy i usługi.
Zamówienia publiczne: progi unijne w górę!
Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić
Formularz cenowy, treść wykazu usług, lista ekspertów oraz pisemne zobowiązania podmiotów trzecich, załączane do oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie mogą zostać utajnione.
Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić
Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?
Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, ale też nie zakazuje wykonawcy samodzielnego uzupełniania takich dokumentów. Czy warto jednak z własnej inicjatywy dokonać takiego uzupełnienia?
Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?
Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które w drodze wyjątku od zasady jawności postępowania nie podlegają ujawnieniu innym wykonawcom ani osobom trzecim.
Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia na budowę stadionu wrocławskiego.
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Zaświadczenia czy oświadczenia w zamówieniach publicznych
O tym, czy podmiot mający siedzibę za granicą powinien dołączyć do oferty zaświadczenia wydane przez właściwe organy, czy oświadczenia własne, decyduje zakres wydawanych zaświadczeń.
Zaświadczenia czy oświadczenia w zamówieniach publicznych
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Prawo zamówień publicznych dopuszcza uiszczenie wynagrodzenia wykonawcy częściowo albo w całości w formie niepieniężnej. Jednym z elementów rozliczenia może być więc używany samochód, ale wykonawcy powinni znać jego stan techniczny.
Czy używany samochód może być elementem zapłaty za wykonanie zamówienia?
Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?
Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to zamawiający nie jest zobligowany do wyboru kolejnej oferty, ale może unieważnić postępowanie.
Czy wykonawcy przysługuje roszczenie o uznanie jego oferty za najkorzystniejszą?
Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?
Wojewódzki Sąd Administracyjny przesądził, iż wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP nie stanowi władczego rozstrzygnięcia z zakresu administracji publicznej i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Czy wynik kontroli uprzedniej podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego?
Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?
O konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przesądza odpłatny charakter tej umowy.
Czy do umów barterowych też należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?