zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Zamawiający ma prawo wybrać jako najkorzystniejszą drugą w kolejności ofertę wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawca ma prawo uzupełnić wniesione odwołanie poprzez wykazanie umocowania osoby, która podpisała odwołanie.
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala wykonawcom polegać na zasobach podmiotów trzecich. Zakres zasobów wynika z art. 26 ust. 2b ustawy.
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych mają odformalizować proces składania ofert w przetargach publicznych – zaświadczenia mają zostać zastąpione przez oświadczenia, a wysokość ceny ofertowej będzie podlegać ściślejszej weryfikacji.
Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym
Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego wykonawcy mogą wnosić o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych?
Możliwość wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu w przetargu ograniczonym
Odmowa udostępnienia protokołu z postępowania
Czy zamawiający w przetargu ograniczonym może odmówić udostępnienia imiennej listy wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przed terminem przekazania zaproszeń do składania ofert?
Odmowa udostępnienia protokołu z postępowania
Zamówienia publiczne: progi unijne w górę!
Próg unijny dla zamówień na roboty budowlane udzielanych przez wszystkich zamawiających został podniesiony z 4 845 000 euro do 5 000 000 euro. Podwyższone zostały również progi zamówień na dostawy i usługi.
Zamówienia publiczne: progi unijne w górę!
Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić
Formularz cenowy, treść wykazu usług, lista ekspertów oraz pisemne zobowiązania podmiotów trzecich, załączane do oferty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie mogą zostać utajnione.
Zastrzeżenie tajemnicy w przetargach: nie wszystko można utajnić
Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?
Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającemu wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń, ale też nie zakazuje wykonawcy samodzielnego uzupełniania takich dokumentów. Czy warto jednak z własnej inicjatywy dokonać takiego uzupełnienia?
Kiedy uzupełnić dokumenty ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne?
Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
Oferta składana przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które w drodze wyjątku od zasady jawności postępowania nie podlegają ujawnieniu innym wykonawcom ani osobom trzecim.
Jakie informacje w ofercie można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia na budowę stadionu wrocławskiego.
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Zaświadczenia czy oświadczenia w zamówieniach publicznych
O tym, czy podmiot mający siedzibę za granicą powinien dołączyć do oferty zaświadczenia wydane przez właściwe organy, czy oświadczenia własne, decyduje zakres wydawanych zaświadczeń.
Zaświadczenia czy oświadczenia w zamówieniach publicznych