Zamówienie to umowa droższa niż 126 747 PLN netto! | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zamówienie to umowa droższa niż 126 747 PLN netto!

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych podwyższa próg stosowania zamówień. Wyłączone spod stosowania procedur zamówieniowych są zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1638) zawiera zmiany postulowane przez Urząd Zamówień Publicznych, w tym między innymi podwyższa próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z kwoty 14 000 euro do 30 000 euro. Przy obecnie obowiązującym przeliczniku EUR/PLN obowiązek stosowania ustawy powstanie zatem dopiero dla przedmiotu zamówienia o wartości wyższej niż 126 747 PLN netto (przy stawce VAT 23% daje to kwotę wynagrodzenia brutto 155 898,81 PLN). Dodatkowo wyłączone spod stosowania Prawa zamówień publicznych zostały zamówienia o wartości poniżej progów unijnych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą ani prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności, ani pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem zbiorów muzealnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Zamówienia na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, które nie służą ani prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej, ani pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, zostały objęte możliwością stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Z kolei w zamówieniach w zakresie działalności twórczej lub artystycznej zamawiający zwolniony będzie z żądania oświadczeń o tym, że uznani artyści, z którymi chce zawrzeć umowę, są zdolni do wykonania zamówienia, że mają wiedzę i doświadczenie albo dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego wykonania. Zamawiający zyskają również możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nieotrzymania środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju.

W zamyśle ustawa ma pomóc usunąć bariery w rozwoju innowacyjności i nauki, aby w ciągu dwóch lat o wejścia w życie nowelizacji Polska znalazła się w grupie krajów będących „umiarkowanymi innowatorami”, a po dziesięciu latach – „liderem innowacji”. Podwyższenie progu stosowania ustawy ma wyeliminować konieczność prowadzenia procedur zamówieniowych (i ponoszenia kosztów z nimi związanych) wtedy, gdy koszty postępowań są wyższe od korzyści, jakie można w ich wyniku uzyskać.

Znowelizowane przepisy nie będą się stosowały do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji ani też do umów zawartych w ich wyniku.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Anna Prigan, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy