zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Mirella Lechna: Nowelizacja Prawa zamówień publicznych nie jest bez wad, ale może polepszyć sytuację podwykonawców
Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za praktykę infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy o nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotyczącej podwykonawców.
Mirella Lechna: Nowelizacja Prawa zamówień publicznych nie jest bez wad, ale może polepszyć sytuację podwykonawców
Definicja podwykonawstwa w zamówieniach publicznych
Prawo zamówień publicznych definiuje, jaka umowa, pomiędzy jakimi stronami i dotycząca jakiego przedmiotu jest kwalifikowana jako umowa o podwykonawstwo, a także przewiduje mechanizmy chroniące interesy niektórych wykonawców.
Definicja podwykonawstwa w zamówieniach publicznych
Podwykonawstwo w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych
Treść umowy o podwykonawstwo w zamówieniach publicznych jest kształtowana nie tylko wolą stron tej umowy, ale też przez przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i SIWZ oraz przez sposób zachowania się zamawiającego w trakcie jej akceptacji.
Podwykonawstwo w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych
Uregulowanie kwestii podwykonawstwa w SIWZ
Zamawiający może zastrzec w SIWZ obowiązek wykonania części zamówienia osobiście przez wykonawcę. W braku takiego zastrzeżenia wykonawca może powierzyć realizację nawet całości zamówienia podwykonawcy.
Uregulowanie kwestii podwykonawstwa w SIWZ
Podwykonawstwo a udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego
Samodzielne wykonanie skomplikowanego zamówienia przez jednego przedsiębiorcę nie jest zazwyczaj możliwe. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu można zaangażować podwykonawcę lub powołać się na zasoby podmiotu trzeciego.
Podwykonawstwo a udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego
Zamówienia na roboty budowlane realizowane przy udziale podwykonawców - szczególne zasady rozliczania wynagrodzenia
Uzależnienie zapłaty wykonawcy od wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i możliwość bezpośredniej zapłaty podwykonawcom przez zamawiającego to recepta PZP na ochronę podwykonawców przed nierzetelnymi wykonawcami – zleceniodawcami.
Zamówienia na roboty budowlane realizowane przy udziale podwykonawców - szczególne zasady rozliczania wynagrodzenia
Zmiana podwykonawcy zgłoszonego w przetargu publicznym
Zamawiający może żądać wskazania podwykonawcy w ofercie wykonawcy. Jeżeli wykonawca chce zrezygnować z podwykonawcy bądź skorzystać z innego podwykonawcy, musi zapewnić, że w takim samym stopniu będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu.
Zmiana podwykonawcy zgłoszonego w przetargu publicznym
Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jednak nie tylko dla bogatych
Trybunał Konstytucyjny po raz drugi w tym roku zajął się problematyką wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Tym razem skupił się na problemie najistotniejszym z punktu widzenia wykonawców – maksymalnej wysokości tej opłaty.
Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jednak nie tylko dla bogatych
Jeden potencjał podmiotu trzeciego w ofertach kilku wykonawców
Określony potencjał może zostać w jednym przetargu udostępniony wielokrotnie. Tak samo jak wykonawca może równocześnie złożyć ofertę oraz być podmiotem udostępniającym potencjał dla innego wykonawcy.
Jeden potencjał podmiotu trzeciego w ofertach kilku wykonawców
Wartość przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
Zamawiający na etapie ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym nie musi mieć jeszcze gotowego programu funkcjonalno-użytkowego. Ten brak nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania i określeniu wartości przedmiotu zamówienia.
Wartość przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
Sąd sądem, a sprawiedliwość po stronie bogatych
Dopóki w Polsce na wniesienie skargi na orzeczenie KIO będą mogły sobie pozwolić tylko zamożne podmioty, dopóty gwarancja dostępu do sądu w takich sprawach będzie iluzoryczna.
Sąd sądem, a sprawiedliwość po stronie bogatych
Zwrotu wadium należy dochodzić przed sądem cywilnym
Sąd Najwyższy orzekł, że sprawy o zwrot wadium należą do kognicji sądów cywilnych, ostatecznie rozstrzygając wątpliwości co do tego, z jakiego środka prawnego powinien skorzystać wykonawca w celu odzyskania wadium zatrzymanego przez zamawiającego.
Zwrotu wadium należy dochodzić przed sądem cywilnym