zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Wysokie opłaty od skargi na orzeczenie KIO są zgodne z Konstytucją
W postępowaniach o zamówienie publiczne strona niezadowolona z rozstrzygnięcia KIO nadal będzie musiała liczyć się z wysokimi kosztami skargi.
Wysokie opłaty od skargi na orzeczenie KIO są zgodne z Konstytucją
Zamówienia publiczne: nowe progi z początkiem 2014 roku
Wedle projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów od 1 stycznia 2014 r. kwoty wartości tak zwanych „progów unijnych” zostaną podwyższone. Zmieni się również przelicznik złotówek na euro.
Zamówienia publiczne: nowe progi z początkiem 2014 roku
Nie każda niska cena jest rażąco niska
Zamawiający musi sam ocenić, czy cena w ofercie jest rażąco niska. Wykonawca może ochronić swoją ofertę, składając szczegółowe wyjaśnienia. Konkurenci mogą podać cenę oferty w wątpliwość, ale ostatecznie decydują fakty.
Nie każda niska cena jest rażąco niska
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych również uznaje gwarancję bankową SWIFT
Ostatnio pisaliśmy, że zamawiający nie powinni kwestionować możliwości wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej ustanowionej komunikatem SWIFT. Kwestia ta była również przedmiotem oceny Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych również uznaje gwarancję bankową SWIFT
Nowoczesne technologie a wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie powinien kwestionować prawidłowości wniesienia przez wykonawcę gwarancji bankowej udzielonej w formie komunikatu elektronicznego SWIFT, skoro jest to dopuszczalna prawem i ważna forma ustanawiania gwarancji bankowej.
Nowoczesne technologie a wymagania dotyczące wadium
Czemu kilometr autostrady w Polsce kosztuje niemal tyle samo co w Niemczech?
Zła organizacja produkcji, przyjmowanie za dobrą monetę rażąco niskich cen ofertowych, stosowanie wynagrodzeń ryczałtowych i nieadekwatnie wysokie kary umowne są zabójcze dla sektora infrastruktury w Polsce.
Czemu kilometr autostrady w Polsce kosztuje niemal tyle samo co w Niemczech?
Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!
Jeżeli zamawiający poinformuje zwycięskiego wykonawcę o wpływie odwołań kwestionujących wybór zwycięzcy w piątek wieczorem, to wykonawca ten musi przystąpić do postępowania odwoławczego najpóźniej w poniedziałek.
Wygrałeś przetarg? Uważaj na odwołania!
Zmieni się zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy
Zamawiający będzie mógł żądać m.in. certyfikatu bezpieczeństwa informacji, dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, a wykonawcy inaczej będą dokumentować należyte wykonanie dostaw lub usług.
Zmieni się zakres i forma dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Zamawiający ma prawo wybrać jako najkorzystniejszą drugą w kolejności ofertę wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający nie bada już ofert
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą wykonawca ma prawo uzupełnić wniesione odwołanie poprzez wykazanie umocowania osoby, która podpisała odwołanie.
Uzupełnienie pełnomocnictwa obejmuje cały ciąg dokumentów potwierdzających umocowanie
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala wykonawcom polegać na zasobach podmiotów trzecich. Zakres zasobów wynika z art. 26 ust. 2b ustawy.
Czy w przetargu można korzystać z OC innego podmiotu?
Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych mają odformalizować proces składania ofert w przetargach publicznych – zaświadczenia mają zostać zastąpione przez oświadczenia, a wysokość ceny ofertowej będzie podlegać ściślejszej weryfikacji.
Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych