zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?
Oferta wykonawcy nie zostanie odrzucona z tego powodu, że zawiera rażąco niską cenę, jeżeli zaoferowana cena nie odbiega od cen funkcjonujących w tym czasie na oznaczonym rynku.
Kiedy niska cena nie jest ceną rażąco niską?
Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ
Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinna być przygotowana z należytą starannością i z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Nie wszystkie błędy można zakwalifikować jako omyłki, które poprawia zamawiający.
Co jest omyłką, a kiedy złożona oferta jest niezgodna z SIWZ
Anna Prigan: Czy zmiana prawa jest konieczna do zmiany podejścia do zamówień publicznych?
Rozmowa z Anną Prigan z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy o planowanej nowej dyrektywie w sprawie zamówień publicznych.
Anna Prigan: Czy zmiana prawa jest konieczna do zmiany podejścia do zamówień publicznych?
Nowe zasady udzielania zamówień publicznych dla wojska
Do 21 sierpnia 2011 roku Polska ma czas na implementację dyrektywy obronnej. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie zasad udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
Nowe zasady udzielania zamówień publicznych dla wojska
Moc wiążąca wyjaśnień zamawiającego
Wykonawca nie poniesie negatywnych skutków z powodu niezastosowania się do wyjaśnień zamawiającego, jeżeli wyjaśnienia nie były połączone ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Moc wiążąca wyjaśnień zamawiającego
Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia?
Ustawa Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) nie określa dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wątpliwości w tej kwestii mogą prowadzić do problemów, jak należy liczyć niektóre terminy.
Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia?
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Zaniechanie przez zamawiającego przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach w związku ze zmianą SIWZ może stanowić przesłankę unieważnienia postępowania.
Unieważnienie postępowania z powodu nieprzedłużenia terminu składania ofert w związku ze zmianą SIWZ
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wykonawca powinien wnieść właściwe kwoty wadium dla każdej z części zamówienia.
Złożenie oferty częściowej wymaga prawidłowego wniesienia wadium
Próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych a progi unijne
Zamawiający niekiedy mylnie utożsamiają próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) z progami unijnymi i przeprowadzają postępowanie zgodnie z p.z.p., mimo że nie są do tego zobowiązani.
Próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych a progi unijne
Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) rozstrzygnęła sprawę dotyczącą unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego z powodu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Unieważnienie postępowania z powodu istotnej zmiany okoliczności
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidującą dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
GPA - Porozumienie w sprawie zamówień rządowych
Polscy zamawiający, ogłaszając o przetargu, muszą uprzednio zweryfikować, czy dane zamówienie jest objęte Porozumieniem GPA i zawrzeć taką informację w ogłoszeniu o zamówieniu.
GPA - Porozumienie w sprawie zamówień rządowych