Prezes Urzędu Zamówień Publicznych również uznaje gwarancję bankową SWIFT | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych również uznaje gwarancję bankową SWIFT

Ostatnio pisaliśmy, że zamawiający nie powinni kwestionować możliwości wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej ustanowionej komunikatem SWIFT. Kwestia ta była również przedmiotem oceny Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Kwestia dopuszczalności wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, o której pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, była ostatnio przedmiotem oceny Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na etapie kontroli uprzedniej jednego z postępowań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jeden z zamawiających nie uwzględnił wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej SWIFT przez klienta naszej kancelarii i na tej podstawie odrzucił jego ofertę złożoną w postępowaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Choć wykonawca nie złożył odwołania od tej czynności, na etapie kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą (konkurentem naszego klienta) w zaleceniach pokontrolnych nakazano zamawiającemu usunięcie naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez unieważnienie odrzucenia oferty zabezpieczonej gwarancją bankową ustanowioną w formie elektronicznej. W uzasadnieniu wydanych zaleceń wskazano, że wadium w formie depeszy przesłanej drogą elektroniczną systemem SWIFT spełnia wymagania formy pisemnej. Dlatego też, wobec braku możliwości przekazania oryginału dokumentu, złożenie depeszy bankowej należy uznać za wypełnienie wymogu przedstawienia oryginału dokumentu gwarancji. Tym samym należy uznać, że stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej oraz Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie wadialnej gwarancji bankowej SWIFT jest tożsame z prezentowanym w zeszłotygodniowym wydaniu Portalu Procesowego. Wykonawca, który korzysta ze SWIFT-owej formy wystawienia gwarancji bankowej, musi być traktowany tak samo jak wykonawca prezentujący oryginalny list gwarancyjny.

Ma to doniosłe znaczenie szczególnie dla wykonawców zagranicznych, którzy uzyskują gwarancję bankową od zagranicznych banków. Z reguły taka gwarancja, udzielona w formie listu gwarancyjnego, jest osobiście przywożona do Polski celem złożenia w przetargu, ponieważ ryzyko utracenia przesyłki (gdyby skorzystać z drogi pocztowej) jest zbyt duże. Stąd też korzystanie z formy SWIFT jest coraz bardziej popularne, szczególnie w przypadku dużych renomowanych banków.

Anna Prigan, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy