Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych mają odformalizować proces składania ofert w przetargach publicznych – zaświadczenia mają zostać zastąpione przez oświadczenia, a wysokość ceny ofertowej będzie podlegać ściślejszej weryfikacji.

Obecnie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca musi przedstawić szereg dokumentów formalnych m.in. zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach. Doświadczenia, którymi legitymują się wykonawcy, muszą być też poparte odpowiednimi referencjami. Postulowane przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zmiany mają uprościć postępowanie w ten sposób, że na etapie składania i oceny ofert w celu weryfikacji zdolności podmiotowej wykonawców zamawiający żądałby przedłożenia jedynie oświadczenia o spełnianiu warunków, natomiast wymagane dokumenty formalne składałby wyłącznie wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Dodatkowo w postępowaniach, których wartość przekracza progi unijne, obok oświadczeń o spełnianiu warunków zamawiający będzie miał obowiązek żądać jedynie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. W pozostałym zakresie żądanie innych dokumentów byłoby wyłącznie fakultatywne.

UZP planuje również ograniczyć praktykę zaniżania cen w przetargach publicznych. W myśl przedstawianych założeń obowiązek przedstawienia wyjaśnień co do ceny będzie spoczywał na wykonawcy, którego cena z oferty jest niższa o więcej niż 50% średniej arytmetycznej cen pozostałych ofert lub o więcej niż 20% niższa od ceny zawartej w ofercie, która została oceniona w postępowaniu jako druga najkorzystniejsza. Dodatkowo ciężar udowodnienia, że oferowana cena nie jest za niska, będzie spoczywać nie na zamawiającym, ale na wykonawcy.

Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy