zamówienia publiczne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

zamówienia publiczne

Zamawiający nie musi przyznać punktów za pożyczone zasoby
Nie przyznając punktów za pożyczone zasoby, zamawiający nie narusza art. 26 ust. 2b p.z.p., bo czym innym jest spełnianie warunków udziału w postępowaniu przy użyciu potencjału podmiotu trzeciego, a czym innym etap prekwalifikacji, którego warunki mogą zostać określone w sposób przyjęty przez zamawiającego.
Zamawiający nie musi przyznać punktów za pożyczone zasoby
Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?
Jeśli termin wniesienia odwołania przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wykonawca może wnieść odwołanie w pierwszym dniu pracującym następującym po tym dniu.
Przetargi publiczne: jak liczyć termin do wniesienia odwołania?
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
Czy postępowanie przed Komisją Rozjemczą jest warunkiem wszczęcia postępowania arbitrażowego?
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
FIDIC: decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach – fachowe rozstrzygnięcie czy kosztowna formalność?
Warunki kontraktowe FIDIC przewidują, że spory między inwestorem a wykonawcą są rozstrzygane przez Komisję Rozjemstwa w Sporach. W Polsce powszechne jest jednak ignorowanie decyzji Komisji przez strony niezadowolone z jej rozstrzygnięcia.
FIDIC: decyzje Komisji Rozjemstwa w Sporach – fachowe rozstrzygnięcie czy kosztowna formalność?
Najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych
Sierpniowa nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących m.in. pozacenowych kryteriów oceny ofert, powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego, postępowań dotyczących rażąco niskiej ceny i tajemnicy przedsiębiorstwa, podstaw do wykluczenia z postępowania, zatrzymania wadium oraz waloryzacji wynagrodzenia.
Najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych
Wykonawca musi pytać?
Zadawanie pytań o treść SIWZ może być potraktowane w okolicznościach konkretnego zamówienia publicznego nie tylko jako uprawnienie, ale także jako obowiązek profesjonalnego wykonawcy.
Wykonawca musi pytać?
Można ocenić oferty na podstawie prezentacji mającej miejsce po otwarciu ofert
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że dopuszczalne jest, aby po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym odbył się egzamin, w którym zostaną ocenieni zaoferowani eksperci, i by przyznana pracom egzaminacyjnym punktacja stanowiła kryterium oceny ofert.
Można ocenić oferty na podstawie prezentacji mającej miejsce po otwarciu ofert
Wykonawca musi przestrzegać umowy
Podpisując umowę o zamówienie publiczne, wykonawca zobowiązuje się ją wykonać nie tylko zgodnie z jej postanowieniami, ale też zgodnie z treścią złożonej oferty i z SIWZ. Jakość zamówienia powinna być taka, jak przewidział to zamawiający.
Wykonawca musi przestrzegać umowy
Atrakcyjność procedury udzielania zamówienia nie usprawiedliwia niezgodności z prawem
Jeśli prawnik chce wygrać przetarg, musi stanąć w szranki na odbywającym się po otwarciu ofert egzaminie. Takim, jak zdawał na aplikacji. Zamawiający przyzna oceny wedle swojego subiektywnego uznania. Kto dostanie piątkę, ten wygra.
Atrakcyjność procedury udzielania zamówienia nie usprawiedliwia niezgodności z prawem
Za zobowiązania wobec podwykonawców zapłaci całe konsorcjum
Odpowiedzialność wobec zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców ponoszą wszyscy członkowie konsorcjum. Dotyczy to również sytuacji, gdy umowę z podwykonawcą podpisał tylko jeden z nich. Znowelizowane przepisy Prawa zamówień publicznych jeszcze wzmocniły tę zasadę.
Za zobowiązania wobec podwykonawców zapłaci całe konsorcjum
Zamówienia publiczne: nowe podejście - tym razem do nowelizacji ustawy
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Prezesem UZP przystępuje właśnie do oceny efektywności funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce. Powstanie Biała Księga z rekomendacjami zmiany ustawy.
Zamówienia publiczne: nowe podejście - tym razem do nowelizacji ustawy
Wadliwa gwarancja bankowa nie stanowi wadium
Brak określenia gwaranta w treści gwarancji bankowej uniemożliwia zamawiającemu uznanie, że wadium zostało wniesione prawidłowo. Tego typu błędu nie sposób usunąć w drodze wykładni.
Wadliwa gwarancja bankowa nie stanowi wadium