Zamówienia publiczne: progi unijne w górę! | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zamówienia publiczne: progi unijne w górę!

Próg unijny dla zamówień na roboty budowlane udzielanych przez wszystkich zamawiających został podniesiony z 4 845 000 euro do 5 000 000 euro. Podwyższone zostały również progi zamówień na dostawy i usługi.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie:

  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650).

Rozporządzenia z 16 grudnia 2011 r. uchyliły obowiązujące dotychczas rozporządzenia z 23 grudnia 2009 roku o tych samych nazwach.

W ramach nowelizacji uległy zmianie kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (tak zwane progi unijne). Próg unijny dla zamówień na roboty budowlane udzielanych przez wszystkich zamawiających został podniesiony z 4 845 000 euro do 5 000 000 euro. Podwyższone zostały również progi zamówień na dostawy i usługi. Aktualnie wynoszą one, odpowiednio, 130 000 euro (instytucje rządowe), 200 000 euro (jednostki samorządu, uczelnie publiczne, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) lub 400 000 euro (zamawiający sektorowi).

W wyniku nowelizacji wzrósł również próg zamówień, do których nie stosuje się procedur udzielania zamówień publicznych. Nadal wynosi on 14 000 euro, jednakże począwszy od 1 stycznia 2012 roku zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Obecny przelicznik wynosi 4,0196, co oznacza, że bez zastosowania procedur zamówieniowych można udzielić zamówienia do kwoty 56 274,40 PLN netto (w stosunku do poprzedniego przelicznika jest to kwota o 2 528,40 PLN netto wyższa).

Omawiane zmiany są wynikiem implementacji do polskiego porządku prawnego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniającego dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dziennik Urzędowy L nr 319 z 2 grudnia 2011 roku, s. 43), jak również komunikatu Komisji (UE) w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy C nr 353 z 3 grudnia 2011 r., s. 1).

Nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Anna Prigan, Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy