Sąd Najwyższy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sąd Najwyższy

Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa
Wpływ połączenia spółek na pełnomocnictwa udzielone osobom trzecim oraz samym łączącym się podmiotom.
Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa
Apelacja po terminie?
Skoro 14-dniowy termin na złożenie apelacji przysługuje niezależnie oskarżonemu i obrońcy, to późniejsze wyznaczenie obrońcy z urzędu może znacznie wydłużyć faktyczny czas na złożenie apelacji, gdyż termin biegnie od dnia doręczenia temu obrońcy odpisu wyroku z uzasadnieniem.
Apelacja po terminie?
Przedsiębiorca ma dziesięć lat na dochodzenie roszczeń z tytułu uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Roszczenia wynikające z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (a dla planów uchwalonych przez jej wejściem w życie – w art. 36 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), przedawniają się z upływem 10 lat od dnia wejścia w życie planu niezależnie od tego, czy występuje z nimi przedsiębiorca, czy osoba fizyczna – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi kasacyjnej przygotowanej przez prawników kancelarii.
Przedsiębiorca ma dziesięć lat na dochodzenie roszczeń z tytułu uchwalenia albo zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pracodawcą jest korzystający z rezultatów pracy, ale nie holding
Żeby obciążyć pracodawcę składkami na ubezpieczenia społeczne od przychodów jego pracowników osiąganych z umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotem trzecim, nie wystarczy ustalenie, że z efektów pracy wykonanej na podstawie takich umów korzysta grupa spółek, do której należy pracodawca.
Pracodawcą jest korzystający z rezultatów pracy, ale nie holding
Skuteczność doręczenia zastępczego
Pisma sądowe oraz odpisy pism procesowych stron, a także innych uczestników postępowania podlegają doręczeniu stronie przeciwnej i innym uczestnikom. Wyróżnia się doręczenia właściwe (bezpośrednio adresatowi) oraz doręczenia zastępcze i per aviso (w sytuacji, gdy doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu).
Skuteczność doręczenia zastępczego
Dopuszczenie dowodu z urzędu – prawo i obowiązek sądu
Art. 3 k.p.c. przewiduje, że strony w postępowaniu cywilnym mają obowiązek dokonywać czynności zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Jest to przejaw dążenia do poznania prawdy w postępowaniu cywilnym. Koncepcja prawdy wywołuje jednak liczne spory w doktrynie i orzecznictwie, a wątpliwości ujawniające się w toku postępowania dowodowego często są wyjaśniane w drodze orzeczeń Sądu Najwyższego.
Dopuszczenie dowodu z urzędu – prawo i obowiązek sądu
Transkrypcja protokołu w postępowaniu cywilnym
Protokół, jako swego rodzaju sprawozdanie, ma na celu utrwalenie przebiegu posiedzenia. Jego sporządzenie umożliwia zapoznanie się z tokiem dokonanych czynności oraz skontrolowanie ich prawidłowości. Wprowadzenie protokołu elektronicznego wywołało jednak trochę wątpliwości technicznych, które wyjaśnia uchwała Sądu Najwyższego.
Transkrypcja protokołu w postępowaniu cywilnym
Konsekwencje zaniechań członków zarządu
Art. 594 k.s.h., stanowiący podstawę do nakładania na członków zarządów spółek handlowych grzywny za brak realizacji wskazanych w nim obowiązków, od dawna budził wątpliwości w doktrynie. Czy niedawne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego pozwoli zakończyć spór dotyczący interpretacji tego przepisu?
Konsekwencje zaniechań członków zarządu
Jeszcze o składaniu rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki
Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która rozstrzyga dotychczasowe wątpliwości związane z tym, kto powinien być adresatem oświadczenia w przedmiocie rezygnacji członka zarządu.
Jeszcze o składaniu rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki
Sąd Najwyższy staje w obronie właścicieli kamienic i najemców komunalnych
W jednej z prowadzonych spraw kancelaria uzyskała korzystne dla właścicieli nieruchomości budynkowych oraz najemców komunalnych rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, ustalające zasadę odpowiedzialności m.st. Warszawy za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Sąd Najwyższy staje w obronie właścicieli kamienic i najemców komunalnych
Sąd Najwyższy rozważy nowy sposób obliczania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu dekretu warszawskiego
Dotychczasowe restrykcyjne postrzeganie zasad przerywania krótkiego, bo trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z dekretu warszawskiego może ulec zmianie. Sąd Najwyższy pochyli się nad nowymi możliwościami oceny jego przerywania.
Sąd Najwyższy rozważy nowy sposób obliczania terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu dekretu warszawskiego
Czy opóźnienie ogłoszenia wyroku wpływa na możliwość wniesienia apelacji?
Termin odroczenia ogłoszenia wyroku ma charakter instrukcyjny, usprawniający postępowanie. Jego przekroczenie nie powoduje negatywnych skutków procesowych i nie wpływa na dopuszczalność apelacji. W skrajnych przypadkach może mieć jednak wpływ na wynik sprawy.
Czy opóźnienie ogłoszenia wyroku wpływa na możliwość wniesienia apelacji?