sądy apelacyjne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

sądy apelacyjne

Lider na rynku - czy zawsze tylko jeden?
W czasach ostrej walki konkurencyjnej coraz atrakcyjniejsze staje się skonstruowanie kampanii reklamowej zawierającej hasła superlatywne, w szczególności odnoszące się do bycia liderem na rynku.
Lider na rynku - czy zawsze tylko jeden?
Sąd apelacyjny o parkowaniu domen
Domena z cudzym znakiem towarowym może utrudniać dostępu do rynku.
Sąd apelacyjny o parkowaniu domen
Nieznaczne skutki koncentracji i czynny żal przedsiębiorcy to mniejsza kara za jej niezgłoszenie?
Niewykluczone, że zmieni się linia orzecznicza Prezesa UOKiK, który dotąd stał na stanowisku, że kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji zbliżona do kwoty opłaty zgłoszeniowej nie spełni swoich funkcji represyjnej i prewencyjnej.
Nieznaczne skutki koncentracji i czynny żal przedsiębiorcy to mniejsza kara za jej niezgłoszenie?
Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Pozorne obciążanie składników majątku, mające przekonać osoby trzecie, że wywołane zostały nieistniejące w rzeczywistości skutki prawne może stanowić przestępstwo. Przykładem takich czynów jest w szczególności zaciąganie fikcyjnych zobowiązań.
Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Dowolne i wybiórcze spłacanie tylko niektórych wierzytelności może powodować odpowiedzialność karną dłużnika, także w przypadku, gdy jest on dopiero zagrożony niewypłacalnością, jeżeli działaniem tym naraża na szkodę pozostałych wierzycieli.
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest samoistną przesłanką dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń
Sąd Apelacyjny w Warszawie przypomniał, że zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego będącego członkiem zarządu pod warunkiem spełniania określonych wymogów formalnych.
Zawarcie umowy ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest samoistną przesłanką dochodzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń
Brak należytej staranności to jeszcze nie działanie sprzeczne z prawem
Samo niedochowanie przez członka zarządu należytej staranności nie musi wywoływać odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki, jeżeli nie wykazano szkody wyrządzonej spółce oraz bezprawności działania powodującego szkodę.
Brak należytej staranności to jeszcze nie działanie sprzeczne z prawem
Gra w kolory - różowy w znaku towarowym
Wydaje się, że już wkrótce będziemy świadkami rozstrzygnięcia, w którego tle po raz kolejny pojawi się zagadnienie koloru, tym razem różowego, jako elementu znaku towarowego.
Gra w kolory - różowy w znaku towarowym
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
To sąd, a nie strona, powinien ustalić, w jakim trybie należy prowadzić postępowanie we wniesionej sprawie.
Wybór właściwego trybu postępowania cywilnego
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych
Odrzucenie środka zaskarżenia przez sąd z powodu wniesienia go przez nienależycie umocowanego pełnomocnika wymaga uprzedniego wezwania strony do potwierdzenia tych czynności.
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych