Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Rezygnacja z opóźnionego lotu wykluczy odszkodowanie?
Od czasów przełomowego wyroku TSUE w sprawie Sturgeon panuje ogólne przekonanie, że jeśli chodzi o prawo do odszkodowania od przewoźnika na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004, to opóźnienie lotu o ponad trzy godziny stawia pasażera w takiej samej sytuacji, jak gdyby doszło do odwołania lotu. Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie przewoźnika lotniczego – Laudamotion GmbH przeciwko kancelarii odszkodowawczej – flightright GmbH (C-474/22) zwraca uwagę, że sprawa nie jest aż tak jednoznaczna, a z opóźnieniem lotu wiążą się jednak nieco inne uprawnienia i obowiązki niż z jego odwołaniem.
Rezygnacja z opóźnionego lotu wykluczy odszkodowanie?
Postępy w KPO i zmiany w prawie pomocy publicznej
3 maja 2024 r. minęły trzy lata od złożenia przez Polskę do Komisji Europejskiej pierwszej wersji Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Niemal w przededniu tej daty przyszła informacja o wypłacie pierwszych środków z KPO w wysokości około 6,3 mld euro. To jednak niejedyna dobra wiadomość dla zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków europejskich. Toczą się też prace legislacyjne mające pomóc w wykorzystaniu środków KPO oraz funduszy europejskich.
Postępy w KPO i zmiany w prawie pomocy publicznej
Do kiedy pozostają w mocy pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych?
W aktualnym stanie prawnym wciąż możliwa jest realizacja inwestycji w oparciu o pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych wydane przed 16 lipca 2016 r. lub później, ale na podstawie postępowań wszczętych przed tą datą. Ich budowa nadal jest możliwa na dawnych warunkach, sprzed wejścia w życie późniejszych obostrzeń. To mogłoby wspomóc wciąż niezadowalający rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Jak długo jednak stare pozwolenia pozostaną w mocy i czy inwestycje muszą być oddane do użytkowania do 16 lipca 2024 r.?
Do kiedy pozostają w mocy pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych?
Kontrola niektórych inwestycji zagranicznych – aktualne wyjaśnienia proceduralne Prezesa UOKiK
9 maja 2024 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował zaktualizowane wyjaśnienia w sprawie składania Prezesowi UOKiK zawiadomień oraz prowadzenia postępowań objętych zakresem ustawy o kontroli niektórych inwestycji zagranicznych. Znowelizowane przepisy ustawy, które znacząco poszerzyły zakres jej stosowania, weszły w życie prawie cztery lata temu – w lipcu 2020 r. Prezes UOKiK uzyskał wtedy dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony polskich przedsiębiorstw – istotne z punktu widzenia porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego (pisaliśmy na ten temat w artykule Kontrola niektórych inwestycji – nowe przepisy ochronne). W 2022 r. UOKiK opublikował pierwsze wyjaśnienia dotyczące nowej regulacji.
Kontrola niektórych inwestycji zagranicznych – aktualne wyjaśnienia proceduralne Prezesa UOKiK
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – projekt polskich przepisów wdrażających CSRD
19 kwietnia 2024 r. opublikowano projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD, tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (proces ustawodawczy można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Zasadniczą część implementacji stanowi dodanie do ustawy o rachunkowości nowego rozdziału 6c zatytułowanego „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju”.
Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – projekt polskich przepisów wdrażających CSRD
Praktyczne aspekty kryzysu konstytucyjnego w Polsce
Spór o polski Trybunał Konstytucyjny trwa i zaostrza się. Samo sugerowanie, że Trybunał Konstytucyjny nadal w Polsce istnieje i działa, jest ryzykowne, bo może być poczytane za opowiedzenie się po którejś ze stron tego sporu. Ale choć TK zajmował się ostatnimi czasy sprawami o dużym ładunku politycznym, na jego wokandzie 8 maja 2024 r. została postawiona sprawa pozbawiona takiego znaczenia, a dotycząca ważnego problemu, które czekał na rozwiązanie od wielu lat.
Praktyczne aspekty kryzysu konstytucyjnego w Polsce
Treści szkodliwe dla małoletnich – decyzje Przewodniczącego KRRiT
W ciągu ostatnich pięciu lat istotnie wzrosła liczba decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nakładających kary na dostawców usług medialnych za naruszenia związane z rozpowszechnianymi przez nich audycjami. Chodzi o standardy treści dotyczące poszanowania prawa, porządku publicznego, moralności, przekonań religijnych, a także ochrony małoletnich oraz dbałości o język. W okresie 2011-2018 wydawano średnio trzy decyzje o ukaraniu rocznie. W latach 2019-2023 nastąpił czterokrotny wzrost – do średnio dwunastu decyzji rocznie. W roku 2023 decyzji było już ponad dwadzieścia. Na szczególną uwagę, zarówno ze względu na częstość występowania, jak i problematykę, zasługują decyzje dotyczące treści szkodliwych dla małoletnich.
Treści szkodliwe dla małoletnich – decyzje Przewodniczącego KRRiT
Koniec greenwashingu w UE?
Po niemal dwóch latach od opublikowania projektu Komisji Europejskiej, 26 marca 2024 r. w życie weszła „dyrektywa w sprawie greenwashingu”, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/825 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie. Naczelnym celem wprowadzonych zmian jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorców.
Koniec greenwashingu w UE?
Aktualne uwarunkowania rynku biogazu w Polsce
Biogaz i biometan w regulacjach Unii Europejskiej, a w konsekwencji w polskim porządku prawnym, mają szczególnie ważną rolę. Przyśpieszająca transformacja energetyczna skutkująca miliardowymi inwestycjami w odnawialne źródła energii zależne od pogody wymaga również bilansowania produkcji energii źródłami sterowalnymi, wśród których ogromne znaczenie ma biogaz. Produkcja biogazu i biometanu wpisuje się również istotnie we wspieraną przez prawodawstwo Unii Europejskiej gospodarkę obiegu zamkniętego oraz ekologizację rolnictwa. Biogaz i biometan są bardzo ważnymi elementami tego systemu, tym bardziej w dobie zawirowań na rynku gazu kopalnego.
Aktualne uwarunkowania rynku biogazu w Polsce
Ubezpieczyciele należności handlowych powinni sprawdzić, czy outsourcing windykacji jest zgodny z nowym stanowiskiem KNF
Stanowisko KNF z 25 marca 2024 r. dotyczące niektórych aspektów stosowania outsourcingu przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obejmuje również prowadzenie postępowań windykacyjnych związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia. Ubezpieczyciele oferujący kredyt kupiecki, dla których czynności windykacyjne prowadzą podmioty zewnętrzne, muszą zweryfikować, czy outsourcing w tym zakresie jest zgodny ze stanowiskiem KNF.
Ubezpieczyciele należności handlowych powinni sprawdzić, czy outsourcing windykacji jest zgodny z nowym stanowiskiem KNF
Statusu przedsiębiorcy nie zmienia się automatycznie
Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 9 września 2020 r. w sprawie T-745/17 (Kerkosand vs. Komisja Europejska) wskazał, że status MŚP ustala się na podstawie trzech kryteriów weryfikowanych w dwóch następujących po sobie okresach obrachunkowych („zasada dwóch lat obrotowych”). Od wydania tego wyroku TSUE mijają cztery lata, a mimo to organy pełniące role instytucji pośredniczących lub zarządzających oraz krajowe sądy administracyjne (choć z chlubnymi wyjątkami) stoją na stanowisku, że zmiany w strukturze własności w przedsiębiorstwie beneficjenta (przejęcie większości udziałów) powodują automatyczną utratę statusu MŚP w dniu ich dokonania.
Statusu przedsiębiorcy nie zmienia się automatycznie
Nowe wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar antymonopolowych
Prezes UOKiK opublikował nowe wyjaśnienia dotyczące metodologii obliczania kar za praktyki antykonkurencyjne. Ich głównym celem jest dostosowanie praktyki do ostatnich zmian ustawy antymonopolowej w zakresie m.in. kar dla spółek-matek i uwzględniania adekwatności kary. Są też jednak inne zmiany. Niektóre budzą pewne zastrzeżenia.
Nowe wyjaśnienia UOKiK w sprawie kar antymonopolowych