administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Inne zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Kwietniowa nowelizacja p.p.s.a. modyfikuje aż 81 artykułów i jest największą dotychczas nowelizacją tej ustawy. Ponieważ nie sposób opisać wszystkich zmian w jednym wydaniu portalu, poniżej prezentujemy opis istotniejszych, interesujących zmian, którym nie poświęcono osobnych artykułów.
Inne zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Szykuje się spora zmiana w postępowaniach sądowoadministracyjnych: nowelizacja, która wejdzie w życie 15 sierpnia 2015 roku, przewiduje ponad 80 zmian, w tym bardzo istotne.
Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Nierzadko w postępowaniach administracyjnych organizacje zgłaszają uwagi lub w inny sposób wyrażają swój sprzeciw (rzadziej: poparcie) wobec przedmiotu postępowania. Pozornie nieznaczące pisma są czasami ignorowane. To zaś rodzi daleko idące negatywne skutki.
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Postanowienia planu miejscowego muszą szanować zasadę proporcjonalności
Rada gminy, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie może postępować dowolnie. Z jednej strony związana jest postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a z drugiej – konstytucyjną zasadą proporcjonalności.
Postanowienia planu miejscowego muszą szanować zasadę proporcjonalności
Stwierdzić nieważność może ta sama osoba, która wydała wadliwą decyzję
Terminem „zaskarżona decyzja” nie można operować w przypadku spraw rozpatrywanych w odmiennych trybach. Pojęcie to odnosi się tylko do tej samej przedmiotowo sprawy. Uczestnictwo pracowników administracji publicznej w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji w jednym trybie nie przekreśla możliwości podjęcia przez nich rozstrzygnięcia w trybie nadzwyczajnym.
Stwierdzić nieważność może ta sama osoba, która wydała wadliwą decyzję
Rozpoznanie wcześniej podobnej sprawy lub innej sprawy strony nie wyłącza sędziego
Aby zagwarantować bezstronność sądu, polskie prawo przewiduje instytucję wyłączenia sędziego, którego obiektywizm w danej sprawie mógłby budzić wątpliwości. Przyczyną wyłączenia sędziego nie może być jednak subiektywne przekonanie strony o jego stronniczości.
Rozpoznanie wcześniej podobnej sprawy lub innej sprawy strony nie wyłącza sędziego
Informacja publiczna niezależna od opłaty
Pozyskiwanie informacji publicznej co do zasady nie podlega opłacie. Jednakże obowiązujące regulacje umożliwiają pobranie stosownej należności w sytuacji, w której podmiot udostępniający informację musi ponieść dodatkowe koszty związane z jej przekształceniem w inną formę bądź odmiennym sposobem jej udostępnienia, wskazanym przez wnioskodawcę.
Informacja publiczna niezależna od opłaty
Podstawa wznowienia postępowania musi być jednoznaczna
Rozpoznając sprawę, organ administracji powinien zawsze dokonywać jednoznacznej wykładni prawa, która jest odpowiednia do stanu faktycznego sprawy. Jeśli będzie działał inaczej, może to w istotny sposób zaważyć na wyniku postępowania.
Podstawa wznowienia postępowania musi być jednoznaczna
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko urzędnicy powinni zapewnić społeczeństwu 21 dni na składanie uwag i wniosków. Skrócenie tego terminu nawet o jeden dzień może mieć doniosłe skutki.
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
Nawet jeśli decyzja wygasła, można wnosić o stwierdzenie jej nieważności
Zagadnienie, czy wygaśnięcie decyzji administracyjnej stanowi przeszkodę dla wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia jej nieważności, rozstrzygnął w jednym z niedawnych orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Nawet jeśli decyzja wygasła, można wnosić o stwierdzenie jej nieważności
Kiedy strona poniesie koszty postępowania administracyjnego?
Koszty postępowania administracyjnego z reguły ponosi organ administracji publicznej w granicach, w jakich wypełnia swoje ustawowe obowiązki. Czy można jednak odstąpić od tej zasady, i to nie na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, ale przepisu szczególnego?
Kiedy strona poniesie koszty postępowania administracyjnego?
I organ, i sąd administracyjny mogą wstrzymać wykonanie decyzji
Możliwości te różnią się jednak przesłankami ich zastosowania. W razie wątpliwości, czy wniosek skierowany do organu jest podtrzymywany przed sądem, sąd wezwie skarżącego do wypowiedzenia się w tym zakresie i ewentualnego uzupełnienia wniosku.
I organ, i sąd administracyjny mogą wstrzymać wykonanie decyzji