administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
W ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., przewidziano kilka zmian natury proceduralnej.
Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko
Moment wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego
Czasem ważne jest ustalenie, kiedy doszło do wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym. Od tego zależy m.in. to, jakie przepisy mają zastosowanie w sprawie. Wbrew pozorom rzecz nie jest taka prosta, bo wszczęcie postępowania to niekoniecznie to samo co moment znalezienia się skargi w sądzie administracyjnym.
Moment wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego
Doręczać czy nie doręczać, oto jest pytanie
Pytanie to dręczy strony i ich pełnomocników przy różnych okazjach i w różnych postępowaniach, przy wnoszeniu niektórych pism, których status nie jest jednoznaczny w świetle przepisów. Właśnie w tym zakresie NSA niedawno wypowiedział się, że nie ma obowiązku bezpośredniego doręczania drugiej stronie wniosku o przywrócenie terminu.
Doręczać czy nie doręczać, oto jest pytanie
Zażalenia nie można nie rozpoznać
Postępowanie zainicjowane wniesieniem zażalenia musi zakończyć się rozstrzygnięciem, w postępowaniu zażaleniowym nie ma zastosowania instytucja pozostawienia bez rozpoznania – przypomniał ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.
Zażalenia nie można nie rozpoznać
Pojawił się obszerny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
5 lipca br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, w tym Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Mając na uwadze obszerność projektu i ciekawe rozwiązania tam zaproponowane, warto śledzić dalsze jego losy.
Pojawił się obszerny projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
Prokurent może reprezentować spółkę w sądzie administracyjnym nawet w braku jej zarządu
Prokura samoistna, uprawniająca do jednoosobowego działania, nie wygasa wskutek odwołania całego zarządu. Tym samym nie ma przeszkód, aby spółka była w dalszym zakresie reprezentowana w postępowaniu sądowoadministracyjnym, i brak jest podstaw do zawieszenia tego postępowania.
Prokurent może reprezentować spółkę w sądzie administracyjnym nawet w braku jej zarządu
Data stempla innego operatora niż operator wyznaczony nie zachowuje terminu w sprawach sądowoadministracyjnych
Nadanie za pośrednictwem operatora pocztowego jest chyba najpopularniejszym sposobem złożenia pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Trzeba jednak z rozwagą wybrać operatora, u którego pismo jest nadawane – inaczej termin na jego wysłanie może zostać niezachowany.
Data stempla innego operatora niż operator wyznaczony nie zachowuje terminu w sprawach sądowoadministracyjnych
Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
W jednej z prowadzonych spraw kancelaria uzyskała korzystne rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Warszawie, przyznające odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z bezczynnością organu oraz jego wadliwymi działaniami i zaniechaniami w postępowaniu administracyjnym.
Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego
Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na nowych zasadach
Skarżąc decyzję lub inny akt do sądu administracyjnego, możemy wnioskować o wstrzymanie jej wykonania do czasu rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny. Sposób zastosowania tej możliwości zmienił się w wyniku nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku.
Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji na nowych zasadach
Na postanowienie o odrzuceniu skargi służyć może albo skarga kasacyjna, albo zażalenie
Taki – nieoczywisty – wniosek płynie z analizy przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi po nowelizacji, która weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku. Wybór środka zaskarżenia uzależniony jest od tego, na jakiej podstawie wojewódzki sąd administracyjny skargę odrzucił.
Na postanowienie o odrzuceniu skargi służyć może albo skarga kasacyjna, albo zażalenie
Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego
Przedsiębiorcy, jak i wszystkie inne osoby mające regularny kontakt z urzędami lub będące stronami postępowań administracyjnych, muszą mieć dostęp do aktualnego tekstu ustawy regulującej procedurę administracyjną. Na pewno przyda im się opublikowany kilka dni temu nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego.
Nowy tekst jednolity Kodeksu postępowania administracyjnego
Ciężar gromadzenia materiału dowodowego
Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli te są znane mu z urzędu bądź też znajdują się w jego posiadaniu lub w posiadaniu innych podmiotów realizujących zadania publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej.
Ciężar gromadzenia materiału dowodowego