administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Co zrobić, gdy należało wnieść sprzeciw, a wniesiono skargę
Problemem takim zajmował się kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny (II OZ 1326/17). Jego rozstrzygnięcie zasługuje na aprobatę, gdyż chroni prawa procesowe strony postępowania, wprowadzonej w błąd przez organ administracji.
Co zrobić, gdy należało wnieść sprzeciw, a wniesiono skargę
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wyklucza nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
Tak wynika z niedawnej uchwały poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego, która rozwiała dotychczasowe wątpliwości w tej kwestii. Uchwała ta może otwierać w niektórych sprawach nowe możliwości procesowe (II GPS 1/17).
Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wyklucza nadzwyczajnych postępowań administracyjnych
Kiedy można wnieść ponaglenie i następnie skargę do sądu?
Ostatnia duża nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca br., wprowadziła nowy środek zwalczania bezczynności lub przewlekłości prowadzonego postępowania, jakim jest ponaglenie. Trzeba się tylko zastanowić, w jakich sprawach można je składać.
Kiedy można wnieść ponaglenie i następnie skargę do sądu?
Nielegalne działania władzy publicznej
Największe kontrowersje w orzecznictwie sądowym w sprawach odszkodowawczych przeciwko podmiotom władzy publicznej budzi przesłanka niezgodności działań lub zaniechań z prawem. Jej wykazanie wymaga przedstawienia wywodu pozwalającego scharakteryzować konkretne działania lub zaniechania organów publicznych jako nielegalne.
Nielegalne działania władzy publicznej
Odszkodowanie z tytułu bezprawia legislacyjnego
Jeśli szkoda została wyrządzona przez wadliwy akt normatywny, można mieć wątpliwości, od kogo dochodzić odszkodowania: od Skarbu Państwa czy od jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza jeśli np. działania jednostki nie można uznać za bezprawne.
Odszkodowanie z tytułu bezprawia legislacyjnego
Prejudykat do poprawy
Dochodzenie od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie wyroku niezgodnego z prawem wymaga uprzedniego stwierdzenia tej niezgodności we właściwym postępowaniu. Przepisy regulujące uzyskanie tego prejudykatu wywołują jednak poważne wątpliwości.
Prejudykat do poprawy
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przewlekłością postępowania sądowego
Jak ocenić, czy postępowanie sądowe jest przewlekłe, i jak dochodzić odszkodowania, jeśli przewlekłość postępowania spowodowała szkodę.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przewlekłością postępowania sądowego
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za wadliwe decyzje podatkowe
Wadliwość (nielegalność) decyzji podatkowej to nie wszystko – trzeba jeszcze wykazać szkodę oraz normalny związek przyczynowy pomiędzy wydaniem takiej decyzji a szkodą.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za wadliwe decyzje podatkowe
Czy Skarb Państwa odpowiada za niewłaściwie odśnieżoną drogę?
Zgodnie z art. 417 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa odpowiada za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej. Zazwyczaj nietrudno jest rozstrzygnąć, kiedy Skarb Państwa występuje jako strona stosunków cywilnoprawnych, a kiedy wykonuje kompetencje władcze. Są jednak takie aktywności podmiotów prawa publicznego, które nie są jednoznacznie władcze, ale należy je uznać za wykonywanie władzy publicznej – tak rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 6 czerwca 2014 r., III CSK 211/13.
Czy Skarb Państwa odpowiada za niewłaściwie odśnieżoną drogę?
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie fakultatywny
Wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje także zmianę w zakresie skarżenia decyzji wydanych przez ministra albo samorządowe kolegium odwoławcze – od tej pory będzie można skarżyć je bezpośrednio do sądu administracyjnego.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie fakultatywny
Strona będzie mogła zrzec się odwołania
Kolejna istotna zmiana wynikająca z wchodzącej dzisiaj w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza nieznaną dotąd możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji.
Strona będzie mogła zrzec się odwołania
Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
Wchodząca właśnie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego po raz pierwszy kompleksowo reguluje możliwość odstąpienia przez organ administracji od wymierzenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu. Z możliwości tej będą mogli korzystać przedsiębiorcy, o ile spełnione będą przesłanki do zastosowania tej szczególnej instytucji.
Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej