administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Wątpliwości na korzyść strony – również w postępowaniu administracyjnym
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza dwie nowe zasady – rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) oraz współdziałania organów administracji publicznej (art. 7b k.p.a.)
Wątpliwości na korzyść strony – również w postępowaniu administracyjnym
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Dużo mówi się o elektronicznych środkach komunikacji w postępowaniach sądowych. W postępowaniu administracyjnym ich używanie jest możliwe. A jak ma się rzecz w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Związanie organów administracji utrwaloną praktyką będzie wynikać z Kodeksu
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadzi zmiany do jednej z najważniejszych zasad ogólnych postępowania administracyjnego – tzw. zasady zaufania wyrażonej w art. 8 k.p.a.
Związanie organów administracji utrwaloną praktyką będzie wynikać z Kodeksu
Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości organów w postępowaniu administracyjnym
Dotychczas stronie postępowania administracyjnego przysługiwało prawo do złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie czy też na przewlekłe prowadzenie samego postępowania. Takie rozwiązanie wkrótce ulegnie znaczącej zmianie, gdyż wchodząca w życie w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zakłada całkowitą rezygnację z tej instytucji, zastępując ją inną – ponagleniem.
Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości organów w postępowaniu administracyjnym
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Administracja publiczna kojarzona bywa raczej z władczymi rozstrzygnięciami, których nie sposób zmienić inaczej niż przez ich zaskarżenie do sądu administracyjnego. Zmianie tego wizerunku i pewnemu zbliżeniu władzy wykonawczej państwa do obywateli służyć mają zaproponowane niedawno zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego
Wchodząca w życie 1 czerwca br. nowelizacja wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego instytucję milczącego załatwienia sprawy. Instytucja ta, znana polskiemu prawu, nie była przed zmianą regulowana w samym kodeksie. Ma ona przeciwdziałać bezczynności organu i przyczyniać się do przyspieszenia postępowania.
Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego
Uproszczone postępowanie administracyjne
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w trybie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. jest ustanowienie szczególnego trybu postępowania o charakterze uproszczonym. Ma ono poprawić sprawność i szybkość działania organów administracji publicznej w określonych kategoriach spraw, a tym samym zwiększyć skuteczność aparatu urzędniczego.
Uproszczone postępowanie administracyjne
Zmiany w administracyjnych karach pieniężnych
Kary pieniężne są jedną z najbardziej dotkliwych i, co za tym idzie, najczęściej stosowanych sankcji administracyjnych. Mimo to do tej pory nie sformułowano ogólnych reguł dotyczących ich nakładania i wymierzania – wprowadza je dopiero najnowsza nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zmiany w administracyjnych karach pieniężnych
Europejska współpraca administracyjna
W znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego znalazł się dział regulujący zasady europejskiej współpracy administracyjnej.
Europejska współpraca administracyjna
Sprzeciw – nowy środek w sądzie administracyjnym
Wchodząca niedługo w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza także pewne zmiany w innych ustawach, m.in. w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dodaje do niego nowy środek, z którym może wystąpić strona do sądu administracyjnego – sprzeciw.
Sprzeciw – nowy środek w sądzie administracyjnym
Czy roszczenia pasażerów się przedawniają?
W niedawnej uchwale Sąd Najwyższy przesądził, że roszczenia pasażerów o odszkodowanie z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu albo odmowy przyjęcia na pokład wynikające z przepisów unijnych ulegają przedawnieniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nie ma prawa brać pod uwagę przedawnienia takich roszczeń, rozpatrując skargi pasażerów. Kto ma rację?
Czy roszczenia pasażerów się przedawniają?
Termin liczymy od pierwszego doręczenia
Jeśli strona w postępowaniu przed organami administracji jest reprezentowana przez kilku pełnomocników, a organ postanowi doręczyć pismo im wszystkim, mogą powstać wątpliwości, od którego doręczenia należy liczyć termin na wniesienie środka zaskarżenia. Niedawne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje właściwe rozwiązanie tego problemu.
Termin liczymy od pierwszego doręczenia