administracja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

administracja

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przewlekłością postępowania sądowego
Jak ocenić, czy postępowanie sądowe jest przewlekłe, i jak dochodzić odszkodowania, jeśli przewlekłość postępowania spowodowała szkodę.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przewlekłością postępowania sądowego
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za wadliwe decyzje podatkowe
Wadliwość (nielegalność) decyzji podatkowej to nie wszystko – trzeba jeszcze wykazać szkodę oraz normalny związek przyczynowy pomiędzy wydaniem takiej decyzji a szkodą.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za wadliwe decyzje podatkowe
Czy Skarb Państwa odpowiada za niewłaściwie odśnieżoną drogę?
Zgodnie z art. 417 Kodeksu cywilnego Skarb Państwa odpowiada za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej. Zazwyczaj nietrudno jest rozstrzygnąć, kiedy Skarb Państwa występuje jako strona stosunków cywilnoprawnych, a kiedy wykonuje kompetencje władcze. Są jednak takie aktywności podmiotów prawa publicznego, które nie są jednoznacznie władcze, ale należy je uznać za wykonywanie władzy publicznej – tak rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 6 czerwca 2014 r., III CSK 211/13.
Czy Skarb Państwa odpowiada za niewłaściwie odśnieżoną drogę?
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie fakultatywny
Wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje także zmianę w zakresie skarżenia decyzji wydanych przez ministra albo samorządowe kolegium odwoławcze – od tej pory będzie można skarżyć je bezpośrednio do sądu administracyjnego.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie fakultatywny
Strona będzie mogła zrzec się odwołania
Kolejna istotna zmiana wynikająca z wchodzącej dzisiaj w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza nieznaną dotąd możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji.
Strona będzie mogła zrzec się odwołania
Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
Wchodząca właśnie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego po raz pierwszy kompleksowo reguluje możliwość odstąpienia przez organ administracji od wymierzenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu. Z możliwości tej będą mogli korzystać przedsiębiorcy, o ile spełnione będą przesłanki do zastosowania tej szczególnej instytucji.
Odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
Wątpliwości na korzyść strony – również w postępowaniu administracyjnym
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza dwie nowe zasady – rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) oraz współdziałania organów administracji publicznej (art. 7b k.p.a.)
Wątpliwości na korzyść strony – również w postępowaniu administracyjnym
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Dużo mówi się o elektronicznych środkach komunikacji w postępowaniach sądowych. W postępowaniu administracyjnym ich używanie jest możliwe. A jak ma się rzecz w postępowaniu przed sądem administracyjnym?
Czy zażalenie do sądu administracyjnego można złożyć w formie elektronicznej?
Związanie organów administracji utrwaloną praktyką będzie wynikać z Kodeksu
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która wejdzie w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadzi zmiany do jednej z najważniejszych zasad ogólnych postępowania administracyjnego – tzw. zasady zaufania wyrażonej w art. 8 k.p.a.
Związanie organów administracji utrwaloną praktyką będzie wynikać z Kodeksu
Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości organów w postępowaniu administracyjnym
Dotychczas stronie postępowania administracyjnego przysługiwało prawo do złożenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie czy też na przewlekłe prowadzenie samego postępowania. Takie rozwiązanie wkrótce ulegnie znaczącej zmianie, gdyż wchodząca w życie w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zakłada całkowitą rezygnację z tej instytucji, zastępując ją inną – ponagleniem.
Zażalenie a ponaglenie, czyli narzędzia zwalczania opieszałości organów w postępowaniu administracyjnym
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Administracja publiczna kojarzona bywa raczej z władczymi rozstrzygnięciami, których nie sposób zmienić inaczej niż przez ich zaskarżenie do sądu administracyjnego. Zmianie tego wizerunku i pewnemu zbliżeniu władzy wykonawczej państwa do obywateli służyć mają zaproponowane niedawno zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Mediacja w postępowaniu administracyjnym
Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego
Wchodząca w życie 1 czerwca br. nowelizacja wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego instytucję milczącego załatwienia sprawy. Instytucja ta, znana polskiemu prawu, nie była przed zmianą regulowana w samym kodeksie. Ma ona przeciwdziałać bezczynności organu i przyczyniać się do przyspieszenia postępowania.
Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego