Będzie łatwiej o legalizację samowoli budowlanej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Będzie łatwiej o legalizację samowoli budowlanej

Tam, gdzie nie ma planu miejscowego, do legalizacji samowoli budowlanej wystarczy posiadanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie jest istotne, kiedy stała się ona ostateczna.

10 czerwca 2010 r. marszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta podpisał ustawę zmieniającą art. 49 b) ust. 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie, w jakim przepis ten wymagał dla legalizacji samowoli budowlanej w odniesieniu do obiektów budowlanych (ich części) budowanych lub wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, aby w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa była zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ostateczną w dniu wszczęcia postępowania.
Powyższa ustawa jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. (P 46/2008), w którym za niezgodny z Konstytucją uznany został wymóg, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.
W związku z powyższym, od daty publikacji powyższego wyroku, a teraz także od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej powyższy przepis, do legalizacji samowoli budowlanej w odniesieniu do obiektów budowlanych wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia tam, gdzie nie ma planu miejscowego, wystarczające będzie posiadanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na to, czy była ona ostateczna w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego.
Ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia.