ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt z 4 kwietnia 2012 roku).
Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Od kar pieniężnych po decyzję o wstrzymaniu działalności, a nawet karę pozbawienia wolności dla osób sprawujących funkcje kierownicze – niezgodne z prawem poszukiwanie i wydobycie węglowodorów grozi odpowiedzialnością administracyjną, cywilną i karną.
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Płatność kary za naruszenie pozwolenia można odroczyć
W pewnych sytuacjach wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odroczyć termin płatności administracyjnych kar pieniężnych. Jakie przesłanki przewidziane w przepisach umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z tego dobrodziejstwa?
Płatność kary za naruszenie pozwolenia można odroczyć
Nowe uregulowania dotyczące charakteru prawnego uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2011 określiło charakter prawny uprawnienia do emisji dwutlenku węgla oraz wprowadziło ochronę nabywającego uprawnienia w dobrej wierze.
Nowe uregulowania dotyczące charakteru prawnego uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Będzie nowa ustawa o handlu emisjami. Znowu.
Uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Będzie nowa ustawa o handlu emisjami. Znowu.
Nie każdy cel publiczny usprawiedliwia inwestowanie
W przypadku gdy okaże się, że dane przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, jego realizacja na ogół nie jest możliwa. Czy zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje, w których zezwala się na inwestycję?
Nie każdy cel publiczny usprawiedliwia inwestowanie
Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania
Gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, organ zawiadamia strony w drodze obwieszczenia.
Organ ma obowiązek policzyć strony postępowania
Ostateczną decyzję można podważyć tylko wyjątkowo
Decyzje, od których nie służy odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Kiedy może zostać uchylona ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? Czy każda wadliwość ostatecznej decyzji może skutkować jej nieważnością?
Ostateczną decyzję można podważyć tylko wyjątkowo
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
Inwestor planujący nabycie udziałów lub akcji spółek zazwyczaj najpierw ocenia ryzyko takiej transakcji. Czy warto, aby badał też ryzyko związane z ewentualną niezgodnością prowadzonej przez daną spółkę działalności z wymogami ochrony środowiska?
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Do 7 stycznia 2013 roku musi zostać transponowana dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych. Prowadzący niektóre instalacje będą musieli ocenić stan gleby przed rozpoczęciem i po zakończeniu ich eksploatacji a wyniki badań trafią do organów administracji.
Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Trudno uniknąć odpowiedzialności za dawne szkody
Zdarza się, że teraz ujawniane są zanieczyszczenia wody, które powstały wiele lat temu, np. na skutek wycieku substancji z pobliskiego podziemnego zbiornika. Czy w tej sytuacji odpowiedzialność ponosi firma, która obecnie włada powierzchnią ziemi?
Trudno uniknąć odpowiedzialności za dawne szkody
Łatwiej uzyskać zmianę decyzji środowiskowej
Często po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a przed wydaniem pozwolenia inwestycyjnego (np. na budowę) okazuje się, że należy zmodyfikować przedsięwzięcie, którego dotyczy wspomniana decyzja. Czy w takiej sytuacji trzeba ją zmienić?
Łatwiej uzyskać zmianę decyzji środowiskowej