arbitraż | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

arbitraż

Najtrudniej w Liechtensteinie
Stwierdzenie wykonalności polskich orzeczeń pochodzących z sądów powszechnych bądź polubownych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach obszaru niemieckojęzycznego.
Najtrudniej w Liechtensteinie
Sekretarz administracyjny w postępowaniu na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC
Rola arbitra oparta jest na zaufaniu. Arbiter ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę osobiście. Istota tej funkcji oznacza zatem, że mandatu arbitra nie można przenieść na inną osobę. Możliwe, a niekiedy wskazane jest jednak powierzenie czynności pomocniczych innym osobom, tzw. sekretarzom administracyjnym. Oddelegowanie części zadań może usprawnić przebieg postępowania i ograniczyć koszty i czas postępowania, na czym zazwyczaj zależy stronom.
Sekretarz administracyjny w postępowaniu na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC
Dopuszczalność zadawania świadkom pytań sugerujących w polskiej praktyce sądowej i arbitrażowej
Kwestia dopuszczalności zadawania świadkom pytań sugerujących w polskiej praktyce procesowej traktowana jest w sposób niespójny. Tymczasem jest to ważne zagadnienie, mające istotny wpływ na rzetelność procesu. Warto poszukać inspiracji w zasadach, które od lat sprawdzają się w tym zakresie w krajach anglosaskich.
Dopuszczalność zadawania świadkom pytań sugerujących w polskiej praktyce sądowej i arbitrażowej
Szybsze i prostsze postępowania arbitrażowe
1 marca 2017 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu („Regulamin ICC”), który reguluje zasady prowadzenia międzynarodowego postępowania arbitrażowego . Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie efektywności i transparentności postępowań arbitrażowych rozstrzyganych w oparciu o Regulamin ICC.
Szybsze i prostsze postępowania arbitrażowe
Prawo właściwe dla umowy o arbitraż
Przepisy wydają się proste: umowę o arbitraż należy oceniać według prawa wybranego przez strony, a jeśli strony nie dokonają tego wyboru, decyduje miejsce wydania wyroku przez sąd arbitrażowy lub inne łączniki przewidziane przepisami prawa. Mimo to wskazanie prawa właściwego dla umowy o arbitraż jest zagadnieniem trudnym i wywołującym wątpliwości.
Prawo właściwe dla umowy o arbitraż
Zarzut zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały dotyczącej skutków prawnych zawezwania do próby ugodowej w sytuacji, gdy strony są związane zapisem na sąd polubowny. Wydaje się jednak, że trzeba wówczas wziąć pod uwagę sposób sformułowania tego zapisu.
Zarzut zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym
Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego
Nowelizacja prawa arbitrażowego z 10 września 2015 r., która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., powinna zwiększyć popularność Polski jako forum arbitrażowego. Jednak ustawodawca nie w pełni wykorzystał okazję do rozszerzenia zakresu zastosowania sądownictwa polubownego. Nowelizacja nie wprowadza m.in. postulowanych od dawna zmian związanych z możliwością rozstrzygania w arbitrażu sporów korporacyjnych.
Utracona okazja – arbitraż korporacyjny a nowelizacja prawa arbitrażowego
Czy wniesienie pozwu przed niewłaściwe forum przerywa bieg terminu przedawnienia?
Prowadzenie sporu przed niewłaściwym forum arbitrażowym lub państwowym może pozbawić wierzyciela roszczeń ze względu na upływ terminu przedawnienia – i to pomimo podejmowania realnych wysiłków w celu dochodzenia tych roszczeń i ponoszenia niemałych kosztów postępowania.
Czy wniesienie pozwu przed niewłaściwe forum przerywa bieg terminu przedawnienia?
Jeszcze o poufności arbitrażu
Jednym z argumentów za poddaniem sporu pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego jest bardzo ważna dla przedsiębiorców poufność takiego rozstrzygnięcia. Jak jednak pokazuje orzecznictwo, do sądów powszechnych nie zawsze trafia argument o naturalnej poufności arbitrażu.
Jeszcze o poufności arbitrażu
Gdy sprawa arbitrażowa trafia do sądu powszechnego
Jako zalety arbitrażu wymienia się zwykle poufność, szybkość i możliwość kontrolowania kosztów przez strony. W przypadku interwencji sądów powszechnych sprawa arbitrażowa traci jednak zwykle te zalety.
Gdy sprawa arbitrażowa trafia do sądu powszechnego
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
Czy postępowanie przed Komisją Rozjemczą jest warunkiem wszczęcia postępowania arbitrażowego?
Spory na gruncie umowy wykorzystującej Warunki Kontraktowe FIDIC
Skomplikowane relacje postępowań sądowych i arbitrażowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis
Jednym z celów przekształconej wersji rozporządzenia Bruksela I miało być wyeliminowanie negatywnego wpływu, jaki wcześniejsza wersja tego aktu wywierała na możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń w postępowaniach arbitrażowych. Cel ten nie został jednak w pełni osiągnięty.
Skomplikowane relacje postępowań sądowych i arbitrażowych na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis