Wyrok sądu administracyjnego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wyrok sądu administracyjnego

Wojewódzki sąd administracyjny w pierwszej kolejności bada formalnoprawną poprawność skargi. Jeśli stwierdzi, że istnieją przeszkody natury formalnej do jej rozpatrzenia, wniesioną skargę odrzuca. Jeśli natomiast nie stwierdzi braków formalnoprawnych skargi, rozpatruje skargę merytorycznie.

Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy, ale nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi ani powołaną podstawą prawną. Samodzielnie ocenia więc poprawność działań administracji publicznej (wydanych decyzji) w sprawie i ich zgodność z prawem.

Po rozpatrzeniu skargi sąd administracyjny wydaje rozstrzygnięcie, w którym:

 • oddala skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
 • w przypadku uwzględnienia skargi:
  • uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:
   • naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy;
   • naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego;
   • inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;
  • stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;
  • stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.

Wojewódzki sąd administracyjny jest sądem kasacyjnym, tzn. może tylko uchylić akt administracyjny i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi administracji. Sąd administracyjny nie może natomiast zmienić aktu administracyjnego i wydać merytorycznego rozstrzygnięcia (wydać decyzji zamiast organu administracji). Może natomiast w wyroku zawrzeć wskazania dla organu administracyjnego co do dalszego postępowania w sprawie. Wojewódzki sąd administracyjny może także uchylić akty administracyjne organów obu instancji (jeśli uzna, że zarówno pierwsza, jak i druga decyzja w sprawie były wydane nieprawidłowo) albo tylko organu II instancji.